Ze Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów:

ROZDZIAŁ VIII

ZWIĄZKOWA OCHRONA PRAWNA
§ 41

Ochrona prawna Związku wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 42

 1. Związek zapewnia ochronę prawną swym członkom. Ochronę tę realizują organy Związku, a wykonywana jest przez osoby uprawnione przez te organy.
 2. Do udzielenia ochrony prawnej uprawniony jest organ Związku działający w imieniu organizacji związkowej, której członkiem jest uczestnik zdarzenia będącego przedmiotem postępowania.
 3. Udział Związku w zakresie ochrony prawnej realizuje się na pisemny wniosek zainteresowanego.

§ 43

 1. Ochrona prawna przysługuje:
  a. członkowi Związku, który wypełnia swe statutowe obowiązki,
  b. rodzinie członka Związku jeżeli roszczenia wynikają z jego śmierci, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od zgonu,
  c. innym osobom na podstawie obowiązującej ustawy o związkach zawodowych

  § 44

  1. Ochrona prawna obejmuje m.in.:
   a. doradztwo prawne,
   b. udział w postępowaniach karnym, cywilnym, administracyjno-prawnym, dyscyplinarnym wynikających ze stosunku służby,
   c. spory wynikające z zachowań członków nie mających związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych,
   d. spory wynikające ze statutowej działalności Związku,
   e. spory odszkodowawcze.

   • W celu realizacji zadań określonych w § 42-45 ust. 1 można tworzyć fundusze ochrony prawnej (FOP), którymi dysponują zarządy wojewódzkie NSZZ Policjantów. Środki gromadzone w FOP pochodzą z odrębnych składek.
   • Sposób dysponowania środkami FOP określają poszczególne zarządy wojewódzkie w przyjętych regulaminach, w których można również regulować kwestię ponoszenia w całości lub w części kosztów i opłat sądowych oraz opłat za czynności adwokackie.

   § 45

   1. Organ Związku przyznając ochronę prawną członkowi Związku kieruje się następującymi kryteriami:
    a. charakterem sprawy,
    b. ochroną interesów zainteresowanego,
    c. stopniem zawinienia,
    d. interesem Związku,
    e. specyfiką zawodu policjanta,
    f. zasadami współżycia społecznego.

    • Odmowę udzielenia ochrony prawnej organ Związku przedstawia zainteresowanemu pisemnie wraz z uzasadnieniem.
    • Na decyzję organu Związku w tym przedmiocie wnioskodawcy nie przysługuje środek odwoławczy.

    § 46

    Organ Związku po przyznaniu ochrony prawnej może ją na każdym etapie postępowania cofnąć, a zainteresowanego poinformować o przyczynach.

    § 47

    1. Organ Związku pozostawia zainteresowanemu dowolność w wyborze pełnomocnika procesowego, przy czym przed udzieleniem ochrony prawnej zainteresowany winien poinformować ten organ o zamierzonej osobie pełnomocnika i przypuszczalnych kosztach.
    2. Wydatki Związku na koszty i opłaty sądowe oraz opłaty za czynności adwokackie ustala się na podstawie aktualnych przepisów.

    §48

    Objęcie ochroną prawną zobowiązuje zainteresowanego do ścisłej współpracy z organem Związku podczas postępowania.

    §49

    Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów nie ingeruje w spory pracowników, które dotyczą ich poprzedniego miejsca zatrudnienia innego niż Policja.

    Przewodniczący komisji kol. Artur Kuś tel. 505059498

     

    Załączniki

    # Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
    1 pdf Regulamin+FPPiS+po+zmianach+2014+nowy 7 sierpnia 2020 07:36 175 KB 599
    2 doc Wniose+KFPPiS+nowy 7 sierpnia 2020 07:36 43 KB 491

    Zarządy WIS NSZZP

    Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

    ul. Korfantego 2
    45-077 Opole

    Artur Kuś
    przewodniczący
    tel. 505 059 498

    > INFORMACJE
    > RZECZNIK ZW
    > ZWIĄZKI
    > FPPiS

    > STRUKTURA ZW
    > PRZYSTĄPIENIE DO
    > STATUT NSZZP
    > GALERIA

    > POLITYKA COOKIES
    > PLIKI DO POBRANIA
    > FORUM POLICYJNE
    > KONTAKT