Będzie można odliczyć od dochodu zapłaconą składkę członkowską na rzecz związku zawodowego.

Komunikaty - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Pracownicy będą mogli odliczyć nawet 300 zł od dochodu, z tytułu opłaconych składek członkowskich na rzecz związku zawodowego. Ulga dla związkowców została zatwierdzona przez rząd i trafi do Sejmu.

W projekcie Polskiego ładu, jest ulga od dochodu, która pozwala na odliczenie zapłaconej składki członkowskiej na rzecz związku zawodowego, do wysokości 300 zł rocznie.

“Celem tych zmian jest stworzenie zachęty podatkowej w postaci ulgi do zwiększenia zainteresowania obywateli członkostwem w związkach zawodowych. Oczekuje się, że ulga będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

“Upowszechnienie członkostwa w związkach zawodowych wśród osób wykonujących pracę zarobkową, ma dla nich wymierną wartość, gdyż wpływa na warunki pracy wszystkich pracowników, nie tylko związkowców” – dodają autorzy projektu.

Jeśli w przekazywaniu składek między związkowcem a związkiem zawodowym pośredniczy pracodawca, wysokość wydatków będzie ustalana na podstawie oświadczenia organizacji związkowej o wysokości składek pochodzących od podatnika – informuje dziennik.

Do związków zawodowych należy 1,5 miliona osób, w tym około jednej trzeciej z tej liczby do związku zawodowego Solidarność – wynika z danych Ministerstwa Finansów.

W firmach powyżej 9 osób związkowcy stanowią około jednej dziesiątej wszystkich pracowników, a szczególnie silną pozycję mają w wielkich firmach państwowych.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Tekst ogłoszony:

D20212105.pdf

USTAWA

z dnia 29 października 2021 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[1])

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 i 1834) wprowadza się następujące zmiany: (strona 19 ustawy, poprawka nr 40)

40) w art. 26: a) w ust. 1: – we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 29–30cb i art. 30da–30f” zastępuje się wyrazami „art. 29–30cb, art. 30da–30dh, art. 30e–30g i art. 30j–30p”, – po pkt 2a dodaje się pkt 2aa w brzmieniu:

„2aa) ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej;”,

– po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu: „2c) składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł;”,

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT