Komu awans, a komu podwyżka i nagrody?

ilustracja

Rok 2021 był rokiem walki NSZZ Policjantów w obronie praw i godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji. Walczyliśmy też z koronawirusem, hejtem, broniliśmy granicy polsko-białoruskiej, trwały rozmowy, których celem była pełna realizacja porozumienia z 2018 roku, oraz prowadziliśmy dialog ze stroną ministerialną i służbową. Korzystając z łamów „Gazety Policyjnej”, chcemy pokrótce przypomnieć Czytelnikom to, co udało się nam zrobić.

W skutek zdecydowanych działań NSZZ Policjantów udało się zapewnić od 1 stycznia 2022 r. podwyżki w wysokości 500 zł netto (677 zł brutto wraz z nagrodą roczną) dla każdego funkcjonariusza. Podwyżka ta zostanie umiejscowiona w dodatku za stopień. Zarząd Główny NSZZ Policjantów, opiniując projekt rozporządzenia, jednoznacznie stwierdził, że musi mieć stuprocentową pewność, iż nowe przepisy podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu nie będą miały ujemnego wpływu na realizację porozumienia zawartego 24 września 2021 r. z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Dopełnieniem tej podwyżki będzie kroczący wzrost uposażeń wprowadzany równolegle przez m.in. likwidację 2. grupy zaszeregowania i przeniesienie wszystkich policjantów z tej grupy do grupy 3., policjantów z grupy 3. do grupy 4., policjantów z grupy 4. do grupy 5., a tych z 5. do 6., przy czym ten ostatni etap (z grupy 5. do 6.) został rozłożony na 4 lata. W każdym roku przeszeregowanie obejmie 25 proc. policjantów zajmujących grupę 5. Minister zapewnił, że policjanci zajmujący stanowiska kierownicze na owym spłaszczeniu też zyskają, ponieważ wymusi to wzrost ich dodatków funkcyjnych, na co również przewidziano pewne środki finansowe. Uwolnienie grup zaszeregowania ma sięgać aż do 9. grupy zaszeregowania. Przeszeregowanie stwarza również możliwość awansu w stopniu. Propozycje kroczącego wzrostu uposażeń obejmą przeszło 67 tys. policjantów.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Zmiana ma ułatwić awans tym policjantom, którzy z uwagi na ograniczoną liczbę wyższych grup zaszeregowania nie mogli z tego powodu awansować. Teraz będą mogli awansować nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zmianie korpusów zaszeregowania ma towarzyszyć przywrócenie kursów podoficerskich i aspiranckich w formie dostosowanej do bieżących możliwości. Powstaje pytanie, czy policyjne szkolnictwo – patrząc na zwiększoną liczbę szkoleń podstawowych – jest w stanie podołać temu wyzwaniu? W przeciwnym wypadku NSZZP będzie zdecydowanie interweniował. To rozwiązanie może się stać pewnym sposobem na wprowadzenie zapowiadanej od lat przez kolejne kierownictwa polskiej Policji ścieżki kariery zawodowej, bo obecna jest pietą achillesową polskiej Policji. Kolejne lata pokażą, czy był to dobry kierunek.

FUNDUSZ NAGRODOWY

Po rozmowach z ministrem SWiA w grudniu 2021 r. funkcjonariusze otrzymali specjalne dodatki motywacyjne, średnio w wysokości 4100 zł – po raz pierwszy w historii. Zapewniono również wzrost w 2022 r. funduszu motywacyjnego z 2,7 proc. do 4,4 proc. Patrząc jednak na ogrom zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy np. w związku z pandemią, ochroną granic, realizacją podstawowych zadań ustawowych oraz bardzo wysoką inflacją sięgającą 8,6 proc., to trzeba stwierdzić, że taki fundusz powinien kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 8 proc.

ARTYKUŁ 15a

Najpóźniej w marcu 2022 r. wejdą w życie zmiany przepisów emerytalnych w zakresie artykułu 15a, owianego już sławą. W ocenie związku rozwiązania zawarte w projekcie rządowym nie spełniają oczekiwań policjantów, ponieważ nie odpowiadają zobowiązaniom przyjętym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w porozumieniu z 8 listopada 2018 r., czyli zrównanie ze statusem funkcjonariuszy powołanych do służby przed 1999 r. (brak wymogu 25 lat służby, pierwsze trzy lata pracy przed służbą przeliczane wskaźnikiem 2,6 proc. oraz 0,7 proc. za okresy nieskładkowe, np. okres studiów). Szansę na wprowadzenie dalszych zmian w projekcie Zarząd Główny upatruje w etapie prac w komisjach i podkomisjach sejmowych polskiego parlamentu.

DODATKI SŁUŻBOWE I FUNKCYJNE

W ocenie kierownictwa resortu i KGP absolutnie priorytetowym problemem, który Zarząd Główny NSZZP chciałby rozwiązać już w roku 2022, jest wprowadzenie systemowego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, potocznie zwanego progresywnym dodatkiem. Zarząd Główny nie wykluczył rozwiązań alternatywnych, uzależniających wzrost uposażenia od stażu służby, co pozwoliłoby docenić wszystkich tych, którzy osiągnęli 15 lat służby, a którzy dzisiaj czują się w tym względzie pokrzywdzeni. Problem jest niezmiernie ważny, bo według danych KGP skala odejść funkcjonariuszy w tym przedziale stażu służby jest niepokojąca. Liczby mówią same za siebie: między 15. a 25. rokiem służby z Policji odeszło w 2018 r. 1627 funkcjonariuszy, w 2019 r. – 1769, a w 2020 r. – 2231 policjantów. To obecnie najbardziej doświadczeni ludzie i dlatego należy podjąć pilne działania, aby zatrzymać ich w służbie. Efekty powoli przynosi tzw. świadczenie motywacyjne dla tych, którzy osiągnęli 25 lat służby, ale problem pozostaje.

PROGRAM MODERNIZACJI

Po raz drugi w historii polskiej Policji udało się uchwalić kolejny program modernizacji służb mundurowych na lata 2022–2025, którego największym beneficjentem jest Policja. Biorąc pod uwagę środki niewykorzystane w 2021 r., warto zauważyć, że będzie to znaczny zastrzyk finansowy, który pozwoli policjantom zapewnić godne warunki służby, ale trzeba pamiętać, że inflacja pochłonie dużą część tych środków. Związek nie spocznie na laurach i już po przyjęciu rozwiązań dotyczących wzrostu dodatków podejmie w 2022 r. rozmowy o kolejnych podwyżkach, na które funkcjonariusze zasługują.

POLSKI ŁAD A UPOSAŻENIA, EMERYTURY I RENTY

W grudniu ub.r. przewodniczący ZG NSZZP Rafał Jankowski, dostrzegając zagrożenia dla kieszeni policjantów, emerytów i rencistów policyjnych, podjął jako jeden z pierwszych w kraju oficjalne działania na szczeblu ministerialnym, aby zapobiec uszczupleniom budżetów, bo na takie rozwiązanie związek się ze stroną rządową nigdy nie umawiał. Jednak mleko się rozlało i duża grupa funkcjonariuszy i emerytów w styczniu otrzymała niższe wypłaty, niektórzy nawet o kilkaset złotych, co wywołało w środowisku ferment i nieuzasadniony atak na związek. NSZZP oczekuje wywiązania się przez stronę rządową ze złożonych deklaracji, tj. wdrożenia ustawowych rozwiązań, które zrekompensują funkcjonariuszom, a także emerytom i rencistom służb mundurowych, negatywne skutki finansowe wprowadzonych regulacji, tak aby zapewnić co najmniej neutralność programu do poziomu zarobków 12 800 zł brutto miesięcznie, a także uchronią od negatywnych następstw przy rozliczeniu rocznym w 2023 r.

HEJT

W dobie nieograniczonego dostępu do internetu oraz mediów społecznościowych hejt, który wylewa się na funkcjonariuszy polskiej Policji, jest czymś niespotykanym i nie może być na to zgody ani państwa, ani tym bardziej związku, który w walce z nim wykorzystuje FOP (Fundusz Ochrony Prawnej). Oczywiście konstruktywna krytyka jest potrzebna, gdyż pozwala eliminować nieprawidłowości w służbie. Jednak policjanci codziennie są atakowani, znieważani, zniesławiani, naruszana jest ich nietykalność i jest to wpisane poniekąd w ten zawód, ale warto zadać sobie pytanie, do czego to może doprowadzić. W 100-tysięcznej formacji zdarzają się osoby niegodne tego zawodu oraz naruszające prawo, ale jest to promil ogólnej liczby i dość szybko ich się pozbywamy. W stosunku do policjanta, zgodnie z wyrokiem TK, obowiązuje wprawdzie zasada domniemania niewinności, ale z ograniczeniem. Czy to przypadkiem nie jest dyskryminacja? Należy to skonfrontować z innymi grupami zawodowymi – tam bardzo często tego typu proces trwa kilka lat. Jesteśmy przecież kontrolowani przez wiele instytucji państwowych, społecznych, służby wewnętrzne oraz media, jednak należy pamiętać, że każdy policjant to też człowiek, który ma rodzinę, a każdy atak werbalny i niewerbalny nie spływają po nim jak po kaczce.

PLANY NA 2022 ROK

W tym roku mamy już długą listę prac i spraw, o które jako związek będziemy walczyć. To m.in.:

• zmiany przepisów dotyczących czasu służby;

• wprowadzenie przepisów antymobbingowych na wzór tych, które obowiązują w Służbie Więziennej;

• zmiany przepisów dotyczących umundurowania funkcjonariuszy;

• nowy program ubezpieczenia grupowego dla funkcjonariuszy;

• gratyfikacja finansowa za służbę w święta i dni wolne;

• szersza ochrona prawna;

• budowanie zaufania;

• turnusy rehabilitacyjno-zdrowotne i antystresowe np. za służbę na granicy oraz za walkę z pandemią na wzór MON-u.

W imieniu NSZZ Policjantów pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom i działaczom NSZZ Policjantów oraz pozostałym niezrzeszonym policjantkom i policjantom za wzorową służbę w mijającym 2021 r. Pokazaliście, że mimo wielu trudności, zawsze gdy zajdzie taka potrzeba, pomagacie i chronicie. Liczymy na dalszą, owocną współpracę z ministrem SWiA oraz Komendantem Głównym Policji, z poszanowaniem posiadanej niezależności w interesie państwa, naszej formacji oraz policjantek i policjantów, którym to jesteśmy winni.

W imieniu NSZZ Policjantów

insp. Andrzej Szary

wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów

 

Źródło:

https://gazeta.policja.pl/997/aktualne-wydanie/214225,Komu-awans-a-komu-podwyzka-i-nagrody.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT