13. posiedzenie Sejmu RP

Dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Sejmu RP. Porządek dzienny 13. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25-27 kwietnia 2012 r.

 

Dzisiaj rozpoczyna się 13. posiedzenie Sejmu RP, które jak należy sądzić z doniesień prasowych na pewno nie będzie się toczyć zgodnie z poniższym porządkiem obrad, bo jak zapowiedział rząd, a w ślad za nim marszałek Sejmu (sic!) w czwartek zaplanowano rozpatrzenie rządowych projektów o wydłużeniu wieku emerytalnego i o reformie systemu emerytalnego służb mundurowych. Przypominam, że klub SLD zgłosił wniosek o odrębne debaty nad tymi projektami. Dla kogo „trzynastka” okaże się szczęśliwa, a dla kogo pechowa – przekonamy się w ciągu najbliższych trzech dni. Centrale związkowe zapowiedziały, jak poprzednio – utworzenie przed Sejmem związkowego miasteczka. Również przedstawiciele służb mundurowych wybierają się do Sejmu, a wcześniej wezmą udział  posiedzeniach Komisji Administracji i Służb Wewnętrznych, na których będą przekonywać posłów do naszych rozwiązań w sprawie reformy emerytur mundurowych.

 

Porządek dzienny
13. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 25, 26 i 27 kwietnia 2012 r.
(środa – piątek)

Początek obrad w dniu 25 kwietnia 2012 r. o godz. 14.00

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 278 i 308)
– sprawozdawca poseł Marcin Święcicki.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 279 i 309)
– sprawozdawca poseł Marcin Święcicki.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 280 i 310)
– sprawozdawca poseł Marcin Święcicki.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (druki nr 281 i 311)
– sprawozdawca poseł Marcin Święcicki.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 288)
– uzasadnia senator Grażyna Sztark.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 289)
– uzasadnia senator Andrzej Matusiewicz.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk nr 306)
– uzasadnia poseł Józef Racki.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych (druk nr 277)
– uzasadnia poseł Dariusz Joński.

Przedstawione przez Ministra Zdrowia „Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2010” oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2011 wraz z kierunkami realizacji tego programu na lata 2012 i 2013 (druk nr 52) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 268)
– wystąpienia Ministra Zdrowia oraz posła Jarosława Katulskiego.

Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku (druki nr 36 i 231).

Pytania w sprawach bieżących.

Informacja bieżąca.


Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 229 i )
– sprawozdawca poseł Alicja Olechowska.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 313 i )

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 314 i )

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (druki nr 140, 210 i ) – głosowania

***
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego Sejmu o punkt: informacja Rządu RP na temat stanowiska rządu RP w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 z uwzględnieniem celów Wspólnej Polityki Rolnej, wysokości dopłat bezpośrednich w poszczególnych państwach Unii Europejskiej oraz miejsca rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w przyszłej polityce spójności na lata 2014-2020 w świetle pakietu rozporządzeń dotyczących polityki spójności.

– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT