21 lutego 2012 roku obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów

Zarząd Główny NSZZP wnioskuje o realizację podwyżki, polegającej na podniesieniu wszystkim policjantom dodatku za posiadany stopień policyjny o jednolitą kwotę 300 złotych.

UCHWAŁA nr 176/V/2012
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zarząd Główny NSZZ Policjantów zatwierdza decyzję nr 198/V/2012 Prezydium ZG NSZZP z dnia 31.01.2012 roku w sprawie realizacji podwyżki, następującej treści:

„Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, biorąc pod uwagę stanowisko Prezesa Rady Ministrów zawarte w exposé 18 listopada 2011 roku, że zamiarem rządu jest wprowadzenie od 1 lipca 2012 roku podwyżki uposażeń wszystkich policjantów o około 300 złotych miesięcznie, a także po zapoznaniu się z pismem Komendanta Głównego Policji l.dz. FU-670/12 z 25 stycznia br.:
wnioskuje o realizację podwyżki, polegającej na podniesieniu wszystkim policjantom dodatku za posiadany stopień policyjny o jednolitą kwotę 300 złotych.

UZASADNIENIE

Prezydium ZG NSZZ Policjantów uważa, że dodatek za stopień policyjny jest dodatkiem o charakterze stałym i jego podniesienie o jednakową kwotę wszystkim funkcjonariuszom w pełni zrealizuje wyrażoną w exposé premiera ideę objęcia podwyżką wszystkich policjantów i w takiej samej wysokości. Taki sposób realizacji podwyżki bez wątpienia będzie motywował policjantów do lepszej służby. Należy zwrócić uwagę, że dodatek za posiadany przez policjanta stopień policyjny nie był waloryzowany od wielu lat”.

         Wiceprzewodniczący      

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

 

Tomasz Krzemieński

Antoni Duda

                    

UCHWAŁA Nr 182/V/2012
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zarząd Główny NSZZ Policjantów Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie zatwierdza decyzji Nr 196/V/2012 Prezydium ZG NSZZ Policjantów w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego projektu Statutu NSZZ P przygotowanego przez zespół statutowy.

Zarząd Główny ustala następujące terminy prac związanych ze zmianami w Statucie NSZZ Policjantów:

  • Termin na zgłaszanie uwag do projektu zmian w Statucie zostaje przedłużony do 24 lutego 2012 roku.
  • Zespół statutowy przygotuje tekst jednolity projektu zmian w Statucie do 9 marca 2012 roku.

Na podstawie § 27 ust. 4 lit. „b” Statutu NSZZ Policjantów, ZG NSZZ Policjantów zwołuje Zjazd Statutowy NSZZ P w dniach 20 – 21 marca 2012 roku w miejscowości Szczyrk w woj. śląskim. Do udziału w Zjeździe Statutowym uprawnieni są delegaci na zjazd sprawozdawczo – wyborczy i zjazd sprawozdawczy na obecną kadencję (z uwzględnieniem zmian przekazanych do ZG przez Zarządy Wojewódzkie i Szkolne), a także członkowie ZG NSZZP niebędący delegatami oraz goście zaproszeni przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Wiceprzewodniczący

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

   

Tomasz Krzemieński

Antoni Duda

Uchwała nr 177/V/2012
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zarząd Główny NSZZ Policjantów, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, zgodnie z którym ww. wielokrotność kwoty bazowej ustala się z dniem 1 lipca 2012 roku na 2,87, opiniuje przedmiotowy projekt pozytywnie.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2012 roku do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przy pismach przewodnich FU-1313/12 z Biura Finansów Komendy Głównej Policji oraz l.dz. DB-W-0231-3/2012 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (kopia pisma adresowanego do Komendanta Głównego Policji) wpłynął projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. Zgodnie z § 1 projektu wielokrotność tę ustala się na poziomie 2,87. Stosownie do § 3 projektu nowa wysokość wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej ma obowiązywać od 1 lipca 2012 roku.

ZG NSZZ Policjantów akceptuje przesłany projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem, w którym stwierdza się, iż wynikiem wzrostu wskaźnika wielokrotności będzie podwyższenie od dnia 1 lipca 2012 roku uposażenia policjantom o 300 złotych miesięcznie, tj. do poziomu 4.372 zł miesięcznie, przy czym podwyższony wskaźnik wielokrotności obejmuje także zwiększenie od 1 stycznia 2013 roku nagrody rocznej funkcjonariuszy za rok 2012. Projekt stanowi de facto techniczną realizację zapisu zawartego w ustawie budżetowej na rok 2012, gdzie w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 72 pt. „Środki na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Policji od dnia 1 lipca 2012 r.” zabezpieczono środki na podwyżkę uposażeń oraz pozostałych należności relacjonowanych do uposażeń policjantów w kwocie 202.143 tys. złotych.

  

Wiceprzewodniczący

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

   

Tomasz Krzemieński

Antoni Duda

UCHWAŁA Nr 186/V/2012
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanawia pokryć koszty do wysokości 5.000 złotych z tytułu reprezentacji prawnej przed Zakładem Emerytalno – Rentowym MSW i ewentualnie przed sądami administracyjnymi, w celu zaliczenia wysługi lat za okres pozostawania poza służbą funkcjonariuszom – członkom Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO z lat osiemdziesiątych.

UZASADNIENIE

Ze wstępnej analizy przeprowadzonej przez zarząd Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za Działalność Związkową i Polityczną w Latach 1981 – 1989 „Godność” wynika, że sporej liczbie działaczy ZZFMO z lat osiemdziesiątych, którzy zostali wówczas zwolnieni ze służby w milicji, nie zaliczono do wysługi lat okresu, w którym pozostawali poza służbą. Taki stan rzeczy wymaga zmiany, gdyż jest sprzeczny z ustawą z dnia 24 maja 1989 roku o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne. Jedna ze spraw o zaliczenie – na podstawie ww. ustawy – czasokresu pozostawania poza służbą wskutek bezprawnego zwolnienia jako służby w milicji została już skierowana do Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW. Istnieje obawa, że ZER MSW będzie starał się utrudniać dochodzenie słusznych roszczeń przez pokrzywdzone osoby, stąd też konieczne jest udzielenie pomocy prawnej w postaci zapewnienia adwokata posiadającego wiedzę z tego zakresu.

Wiceprzewodniczący

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

   

Tomasz Krzemieński

Antoni Duda

źródło: zgnszzp

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT