Policjant nie musi spieszyć się z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu.

Nie ma podstaw, by narzucić policjantowi terminu, do wystąpienia z żądaniem zwrotu kosztów dojazdu, do miejsca pełnienia służby – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny.

 

Funkcjonariusz Policji złożył wnioski o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, za miesiąc marzec, kwiecień oraz maj. Tylko wniosek dotyczący rozliczenia majowego został uwzględniony przez jego przełożonego. Komendant powiatowy Policji odmówił decyzją zwrotu kosztów dojazdu za miesiąc marzec i kwiecień 2012 roku, gdyż jego zdaniem, rozliczenie kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby jest dokonywane w okresie miesięcznym. Brak wniosku policjanta o zwrot kosztów w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostały poniesione koszty dojazdu powoduje, że prawo do zwrotu kosztów nie powstaje.

Mężczyzna odwołał się do komendanta wojewódzkiego Policji twierdząc, że pieniądze mu się należą i nie ma znaczenia kiedy złoży wniosek.

Organ utrzymał w mocy decyzję. Stwierdził, że możliwość uzyskania przez policjanta zwrotu kosztów dojazdu, uzależniona jest od udowodnienia, jakie koszty poniósł w okresie miesięcznym, na bieżąco, w związku z dojazdami do miejsca pełnienia służby. W związku z tym zasadne jest wymaganie złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu, z zachowaniem takiego samego okresu miesięcznego.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Lublinie, który stwierdził nieważność decyzji. Jego zdaniem sprawa zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby nie podlega rozstrzygnięciu w formie decyzji administracyjnej. Organy powinny wypłacić stosowną kwotę pieniężną tytułem zwrotu kosztów dojazdu, bądź odmówić zwykłym pismem.

Komendant powiatowy postanowił zastosować się do wytycznych WSA i odmówił zwrotu kosztów dojazdu, tłumacząc się podobnie jak w decyzji.

Policjant ponownie złożył skargę do sądu, żądając rozpatrzenia sprawy merytorycznie. Wniósł o uchylenie stanowiska przełożonych i uznanie uprawnienia do zwrotu kosztów dojazdu, za zaległe miesiące.

Zwrócił uwagę, że z ustawy o Policji nie wynika obowiązek złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu w miesiącu następującym po tym, w którym zostały poniesione koszty.

Nie ma terminu

WSA 21 października 2014 roku uchylił rozstrzygnięcie komendy wojewódzkiej. Wskazał na wstępie, że zgodnie z przepisami, policjantowi, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, w wysokości ceny biletów za przejazd koleją lub autobusem. Zwrot kosztów nie przysługuje jednak w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów państwowymi środkami komunikacji, na podstawie odrębnych przepisów .

Sąd stwierdził, że ustawodawca, oprócz wymogu zajmowania lokalu w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, nie przewidział innych dodatkowych warunków, które należałoby spełnić w celu uzyskania zwrotu kosztów. Podkreślił, iż przepisy o Policji nie wprowadzają wymogu złożenia wniosku w miesiącu następującym po miesiącu, w którym policjant dojeżdżał do miejsca pełnienia służby. Spełnienie warunków jest równoznaczne z powstaniem po stronie policjanta roszczenia o wypłatę stosownej kwoty i odpowiadający temu roszczeniu obowiązek organu.

WSA dodał, że przepisy nie dają Policji możliwości zakończenia sprawy według uznania administracyjnego. (III SA/Lu 613/14).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT