Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych!

Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych odbędzie się 24 czerwca 2014 (wtorek), godz. 16:00 w sali 22/bud. G w gmachu Sejmu.

 

W programie posiedzenia Komisji znajdują się następujące sprawy:

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą NIK w zakresie:

– części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, d) dotacja podmiotowa dla CLK z zał. nr 9, e) środki europejskie na finansowanie programów z zał. 4 i 15;

– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: – 13 pomoc dla repatriantów, – 15 pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniająca na terytorium Rzeczypospolitej Polski i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, – 22 budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen, – 36 środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” wraz programem wieloletnim z zał. nr 11, – 43 skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej, – 56 zakup blankietów dowodów osobistych, – 69 środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, – dochody i wydatki, – dotacje celowe, – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;

– przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych:

a) Funduszu Wsparcia Policji,

b) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;

c) Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

d) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

e) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

– plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 13:

a) Centralny Ośrodek Informatyki;

b) Centrum Usług Logistycznych

– referuje pkt 1, 2, 4 i 5 – Minister Spraw Wewnętrznych

– referuje pkt 2 i 3 – przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych,

– koreferuje pkt 1 – 5 – poseł Edward Siarka;

II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności NIK w 2013 r. w zakresie działania Komisji.

źródło: sejm.gov.pl

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT