Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

ilustracjaWydanie nowego rozporządzenia w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów jest związane ze zmianą ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w szczególności art. 15.

 

 

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r.poz. 125) mającej na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości. prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz.UE L 119 z 4.5.2016, str. 89).

Jednocześnie projekt uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399) w zakresie przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli osobistej wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14

(Dz. U. poz. 2405), w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ust. 7 ustawy o Policji.

Dodatkowo projekt rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o Policji związane z wyodrębnieniem Biura Spraw Wewnętrznych Policji w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy

i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106).

 

W związku ze zmianą delegacji ustawowej określonej w art. 15 ust. 8 ustawy o Policji niezbędne było wydanie nowego rozporządzenia.

 

Projekt w załączniku na  stronie Zarządu Głównego pod adresem:

http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/08/MSWiA_projekt_rozporzadzenia_legitymowanie.pdf

Źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT