ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

projekt 3 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia ……………..…………………… 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów
Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. Nr 131, poz. 1471) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) przełożony właściwy w sprawach osobowych – Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej oraz dyrektora instytutu badawczego;

3) jednostka organizacyjna Policji – komendę, komisariat, komisariat specjalistyczny, oddział prewencji Policji i pododdział antyterrorystyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, ośrodek szkolenia Policji i instytut badawczy;

4) kierownik komórki organizacyjnej – dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej), naczelnika zarządu, naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), kierownika sekcji, kierownika policyjnej izby dziecka, kierownika referatu, kierownika ogniwa, kierownika posterunku Policji, kierownika rewiru dzielnicowych, dyrektora instytutu, kierownika zakładu, redaktora naczelnego, kierownika studium, dowódcę kompanii, dowódcę plutonu;

5) pora nocna – czas od godziny 22:00 do 6:00;

6) służba w porze nocnej – służba pełniona co najmniej przez 4 godziny w porze nocnej.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1, po 8 godzinach służby policjantowi udziela się co najmniej 11 godzin czasu wolnego, a jeżeli pełnił służbę w porze nocnej, policjantowi udziela się co najmniej 12 godzin czasu wolnego. Po pięciu kolejnych służbach pełnionych w porze nocnej policjantowi udziela się co najmniej 48 godzin czasu wolnego.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1, policjant nie może pełnić więcej niż dziesięciu służb w porze nocnej w miesiącu, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami służby oraz gdy jego nieobecność spowodowałaby poważne zakłócenie organizacji służby na stanowiskach, na których wymagane jest utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 2, po 12 godzinach służby policjantowi udziela się co najmniej 12 godzin czasu wolnego, a jeżeli pełnił służbę w porze nocnej, policjantowi udziela się co najmniej 48 godzin czasu wolnego. Po trzech kolejnych służbach pełnionych poza porą nocną w wymiarze 12 godzin policjantowi udziela się co najmniej 24 godziny czasu wolnego.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 2, policjant nie może pełnić więcej niż ośmiu służb w porze nocnej w miesiącu, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami służby oraz gdy jego nieobecność spowodowałaby poważne zakłócenie organizacji służby na stanowiskach, na których wymagane jest utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły.”,

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Policjantowi pełniącemu służbę w niedzielę zapewnia się co najmniej raz na trzy tygodnie niedzielę wolną od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem.”;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedłużenie czasu służby następuje na polecenie kierownika komórki organizacyjnej lub dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę. O wydanym poleceniu kierownik lub dyżurny zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej Policji, a w Komendzie Głównej Policji dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej.”;

4) w § 9 uchyla się ust. 6;
5) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„9a. 1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych prowadzi ewidencję czasu służby policjantów przy pomocy wskazanych przez niego kierowników komórek organizacyjnych. Ewidencję czasu służby udostępnia się policjantowi na jego żądanie.

2. W ewidencji czasu służby odnotowuje się terminy i czas służby pełnionej przez poszczególnych policjantów w sposób pozwalający na rozliczenie obowiązującego ich wymiaru czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym.

3. W ewidencji czasu służby umieszcza się w szczególności informacje o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich, innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie oraz informacje o pełnionych dyżurach domowych, służbie pełnionej w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy, w tym na podstawie polecenia, o którym mowa w § 8 ust. 2, i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym.

4. Ewidencja czasu służby policjantów może być prowadzona w postaci elektronicznej. Ewidencja prowadzona w postaci elektronicznej powinna zapewniać możliwość kontroli prawa dostępu do danych, a także niezwłocznego ich odczytu i wydruku w całości lub w części.”;

6) w § 14 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W czasie dyżuru domowego policjant przebywa w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z kierownikiem komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1. Policjant jest obowiązany do umożliwienia nawiązania z nim kontaktu przez kierownika komórki organizacyjnej bądź inną osobę do tego uprawnioną oraz zachowania gotowości do natychmiastowego stawiennictwa w miejscu pełnienia służby.

3. Policjant może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym nie więcej niż raz w niedzielę lub święto. Czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 24 godzin, a w dniu, w którym policjant pełni służbę – 16 godzin. Czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu nie może przekroczyć łącznie 48 godzin.”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Z pełnienia służby w niedziele i święta oraz w porze nocnej zwalnia się policjanta:

1) kobietę w ciąży;

2) będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki;

3) opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia takiego nie korzysta drugi rodzic lub opiekun;

4) kobietę karmiącą dziecko piersią.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych

zobacz także:

  1. Tekst projektu rozporządzenia
  2. Uzasadnienie
  3. Pismo – opinia OSR

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT