Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych!

11 lipca 2013 roku w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych posłem Markiem Wójcikiem (Platforma Obywatelska).

 

11 lipca 2013 roku w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych posłem Markiem Wójcikiem (Platforma Obywatelska).

Ze strony FZZSM w spotkaniu udział wzięli:

– Tomasz Krzemieński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

– Józef Partyka – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

– Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

– Krzysztof Oleksak –Przewodniczący ZK Związku Zawodowego Strażaków „Florian”;

– Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;

– Zbigniew Głodowski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu RP podziękował reprezentantom FZZSM za inicjatywę spotkania, zauważając, że sam także chciał do niego doprowadzić. Zaproponował ułożenie wzajemnych relacji między Federacją a Komisją Spraw Wewnętrznych, która jego zdaniem powinna być komisją przyjazną dla związków zawodowych służb mundurowych. W przypadku posiedzeń komisji na tematy legislacyjne ewentualne propozycje związków zawodowych powinny być konstruktywne, tzn. zawierać konkretne zapisy poprawek. KSW ma również posiedzenia kontrolne i informacyjne dla członków komisji. Jeśli FZZSM dojdzie do wniosku, że komisja powinna zająć się jakąś sprawą, powinna przekazać informację na ten temat Przewodniczącemu KSW. Istnieje także możliwość indywidualnych rozmów z Przewodniczącym lub zwołania Prezydium Komisji.

Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych, przedstawiciele Federacji zadeklarowali chęć udziału w pracach KSW i zaproponowali kierowanie do central związków zawodowych wchodzących w skład FZZSM zaproszeń na posiedzenia Komisji dotyczące poszczególnych służb. Przewodniczący KSW poseł Marek Wójcik wyraził zgodę na tę propozycję.

Dalsza część spotkania dotyczyła przesłanego do Sejmu projektu ustawy w sprawie L-4 funkcjonariuszy oraz akcji protestacyjnej prowadzonej obecnie przez FZZSM. Poseł Marek Wójcik poinformował, że zapoznał się z projektem ustawy na temat zwolnień lekarskich. Jego pierwsze czytanie nastąpi na posiedzeniu plenarnym Komisji Spraw Wewnętrznych za ok. dwa tygodnie. Na posiedzenie to zostaną zaproszeni przedstawiciele Federacji. Reprezentanci FZZSM poinformowali Przewodniczącego KSW o złożonej podczas rozmów w MSW propozycji wniesienia przez rząd autopoprawki do projektu, polegającej na wprowadzeniu 90-dniowego okresu ochronnego, podczas którego uposażenie funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim nie ulegałoby zmniejszeniu. Zwrócili uwagę na konieczność uregulowania kwestii płatnych nadgodzin oraz ekwiwalentu za służbę pełnioną w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne. Zauważyli, że w razie przyjęcia projektu ustawy ws. L-4 w proponowanym przez rząd kształcie funkcjonariusze służb mundurowych znajdą się w sytuacji gorszej niż pracownicy korzystający z uprawnień gwarantowanych im przez Kodeks pracy. Zgłosili także wątpliwości co do możliwości ustalenia związku części chorób ze służbą i podkreślili, że można było uniknąć zwiększonej liczby kosztownych dla budżetu odejść ze służby prowadząc rozmowy ze związkami zawodowymi. Poruszono również kwestię prac prowadzonych w kierunku zwiększenia w formacjach podległych MSW wysokości dodatku stażowego, mającego na celu zachęcenie funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Poinformowano Przewodniczącego KSW o już podjętych przez FZZSM oraz planowanych działaniach protestacyjnych, w tym o możliwym udziale w protestach organizowanych wspólnie przez NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i OPZZ.

Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych podziękował za przedstawienie mu stanowiska FZZSM. Podkreślił, że „przeciętny Kowalski” nie wie, że funkcjonariusze służb mundurowych nie mają płatnych nadgodzin, nocy i świąt. Zadeklarował przekazanie kierownictwu MSW argumentów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu ustawy o zwolnieniach lekarskich.

Tomasz Krzemieński

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT