Służby będą mieć więcej czasu na sprawdzenie cudzoziemca

Znalezione obrazy dla zapytania cudzoziemcySłużby będą mogły dłużej i dokładniej kontrolować cudzoziemca, który stara się o wjazd do Polski, a w przypadku choćby najmniejszych wątpliwości zostanie wydana decyzja odmowna.  To główne zmiany, które wprowadzi nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, która została przyjęta przez Sejm.

 

Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez nasz kraj zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium RP. Według dotychczasowych przepisów Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej lub szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli 7 dni od dnia otrzymania wniosku, aby przekazać informację, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Polski i jego pobyt mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami termin przewidziany na przekazanie informacji przez służby ulegnie wydłużeniu z 7 do 45 dni. Ponadto, termin 45-dniowy – w sytuacjach szczególnych – może zostać jeszcze przedłużony o kolejne 14 dni.

W nowej ustawie rezygnuje się z przewidzianego dotychczas domniemania, iż w przypadku braku informacji uważa się, że wjazd cudzoziemca na terytorium Polski i jego pobyt na tym terytorium nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Nowe przepisy nakładają obowiązek wypowiedzenia się organów, do których zwróci się o informację szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Nie będą one mogły poprzestać na milczeniu, gdy z ich ustaleń będzie wynikało, że względy bezpieczeństwa państwa nie stoją na przeszkodzie przyjęciu cudzoziemców na terytorium Polski, lecz będą musiały poinformować o tym szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ustalenie, że pobyt cudzoziemca na terytorium RP może stwarzać zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa będzie wiążące dla szefa Urzędu.

Zgodnie z ustawą, obowiązek uzyskiwania informacji, czy wjazd cudzoziemca i jego pobyt w Polsce mogą stanowić zagrożenie nie będzie dotyczył cudzoziemca, który nie ukończył 13. roku życia.

źródło: ZG

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT