ZW przyjął stanowisko dot. projektu klubu parlamentarnego „Solidarna Polska”

W dniu 7 marca 2014 roku na wyjazdowym posiedzeniu Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu, zaniepokojony projektem zmian w ustawach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i funkcjonariuszy przyjął stanowisko w tej sprawie.

 

STANOWISKO

Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z dnia 07.03.2014 r. w sprawie zgłaszanego projektu posłów Klubu Parlamentarnego „Solidarna Polska”

 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu wyraża swoje zaniepokojenie projektem ustawy zgłaszanym przez posłów klubu parlamentarnego „Solidarna Polska” w sprawie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Po raz kolejny niektóre kręgi polityczne próbują zbić kapitał na demagogicznych hasłach, które stoją w sprzeczności z budowaniem poczucia zaufania obywateli do organów państwa, czy też niepodważalnymi zasadami prawnymi, takimi jak: „nie działania prawa wstecz” czy zasady „odpowiedzialności zbiorowej”.

Przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2009 roku ustawa dezubekizacyjna w sposób stanowczy choć naszym zdaniem nie do końca zgodnym z zasadami działania „demokratycznego Państwa Prawa”, pozbawiła rzeszę ponad 40 tysięcy funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa części świadczeń emerytalnych. W odczuciu społecznym przeprowadzona zmiana była słuszna, gdyż w wielu przypadkach służba w tej formacji prowadziła do łamania praw człowieka i nie służyła sprawiedliwemu rozwojowi naszej ojczyzny. Takie argumenty potwierdził również Trybunał Konstytucyjny RP i Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Jako związek zawodowy zrzeszający funkcjonariuszy publicznych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, stoimy na stanowisku że dalsza eskalacja tego typu działań doprowadzi do drastycznego obniżenia poziomu życia byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i ich rodzin, a w wielu przypadkach zagrozi ich podstawowej egzystencji, co w naszej ocenie jest niedopuszczalne. Po raz kolejny przypominamy, że Służba Bezpieczeństwa (choć wiele jej działań potępiamy i uważamy za szkodliwe) działała legalnie w ówczesnym porządku prawnym, opierając się o zapisy Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i ustaw o funkcjonowaniu aparatu bezpieczeństwa.

Mamy uzasadnioną obawę, że tego typu wnioski mogą stać się normą w polskim prawodawstwie i w przyszłości za prowadzenie działań nastawionych na zwalczanie przestępczości narkotykowej możemy być grupowo pociągani do odpowiedzialności, jako aparat represji hamujący słuszne dążenia społeczeństwa do wolności, choć w obecnym porządku prawnym działamy zgodnie z Konstytucją i obowiązującymi ustawami.

Wzywamy parlamentarzystów do zaniechania takich praktyk!!!                         Równocześnie wyrażamy serdeczne podziękowania dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za wnioskowanie o odrzucenie tego projektu przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

———————————————————————————————————————–

Nasze stanowisko zostało zgłoszone jako projekt stanowiska Zarządu Głównego w Warszawie i w nieco złagodzonej formie zostało przyjęte, jako stanowisko Zarządu Głównego!

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT