Budżet Spraw Wewnętrznych na rok 2015′ przed Komisją!

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW) na posiedzeniu 21 października br. rozpatrzy i zaopiniuje rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015′.

Komisja Spraw Wewnętrznych  (ASW)
sala 22/bud. G godz. 16:00

 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:

Części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,

c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,

d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zał. nr 9,

e) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15.

Części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji:

– 13 pomoc dla repatriantów,

– 22 budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen,

– 36 środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” wraz z programem wieloletnim z zał. nr 10,

– 56 zakup blankietów dowodów osobistych,

– 61 program Polskiej Energetyki Jądrowej,

– 69 środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu,

– 74 środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym,

– 76 środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;

– dotacje celowe z zał. nr 8;

– zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7.

Planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:

– Centralny Ośrodek Informatyki,

– Centrum Usług Logistycznych.

Planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:

– plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji,

– plan finansowy Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,

– plan finansowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,

– plan finansowy Funduszu Wsparcia Straży Granicznej,

– plan finansowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Referuje pkt 1, 3-5 – Minister Spraw Wewnętrznych.

Referuje pkt 2 – przedstawiciel Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Gospodarki.

Koreferuje pkt 1-5 – poseł Edward Siarka.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp#row1

Uwaga: 22 października 2015′ (sala 22/bud. G, godz. 16.) w posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych weźmie udział Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska. Pani minister przedstawi planowane działania resortu. Zamieścimy link umożliwiający wysłuchanie transmisji z posiedzenia na żywo.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT