Informacja ZG NSZZ P z narady w Szczytnie

2 marca 2015 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z udziałem Pani Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej oraz sekretarza stanu w MSW Grzegorza Karpińskiego odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji.

Naradę prowadził Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski przy pomocy swoich zastępców, a jej uczestnikami byli: Komendanci Wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendanci Szkół Policji, Komendant CBŚP, Dyrektorzy biur KGP, Dyrektor CLKP, pełnomocnicy i audytor wewnętrzny KGP, Komendanci Powiatowi, Miejscy i Rejonowi Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji (NSZZ Policjantów, NSZZ Pracowników Policji, ZZ Pracowników Policji, ZZPCMSWiA). Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów reprezentowali wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Tomasz Krzemieński i Józef Partyka.
Otwierając naradę, Komendant Główny Policji podkreślił, że jej głównym tematem jest przygotowanie do mających wkrótce nastąpić zmian w procedurze karnej. Następnie głos zabrała Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, dziękując za rok 2014, który jej zdaniem był dobry dla polskiej Policji. Pani Minister zwróciła uwagę, że Policja każdego roku jest dobrze oceniana przez obywateli, a MSW chciałoby, by ta wysoka ocena utrzymywała się stale na tym samym poziomie lub była powodem do jeszcze lepszej pracy. Teresa Piotrowska zauważyła, że program narady obejmuje zarówno podsumowanie roku 2014, jak i wyzwania na najbliższy czas. MSW i kierownictwo Policji wspólnie sformułują nowe priorytety, gdyż obecne kończą się w roku 2015. Pani Minister oczekuje w roku 2015 od Policji takiego samego działania i determinacji jak do tej pory. Odnosząc się do ostatnich manifestacji i protestów (m.in. 11 Listopada, w Jastrzębiu i Zabrzu) Teresa Piotrowska stwierdziła, że nie ma do postępowania  Policji żadnych zastrzeżeń.
Po wypowiedzi Pani Minister Spraw Wewnętrznych głos zabrał Komendant Główny Policji, zauważając, że podstawą stworzenia priorytetów na lata 2016-2018 będzie plan działalności MSW oraz diagnoza opracowana przy zaangażowaniu biur KGP i Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji. Nadinsp. Krzysztof Gajewski podkreślił, że dane statystyczne i mierniki nie są celem działania Policji. Policjant ma rzetelnie pełnić służbę oraz zapewnić bezpieczeństwo i porządek w swoim rejonie działania. Społeczeństwo oczekuje od nas szybkiej reakcji na zgłoszenia, a nie realizacji wskaźników.
Dalszą część narady prowadził Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler i była ona poświęcona omówieniu efektywności działań służby kryminalnej w roku 2014 oraz priorytetowym przedsięwzięciom w roku 2015. W ramach tej części narady przedstawiono stan przygotowań Policji do wdrożenia zmian w procedurze karnej, obowiązki Policji wynikające z ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 15 grudnia 2014 roku, efektywność Policji w odzyskiwaniu mienia pochodzącego z działalności przestępczej oraz w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, wykorzystywanie baz danych Policji oraz elektroniczny rejestr śledztw i dochodzeń jako nowe narzędzie wspomagające pracę Policji. Głos zabrali m.in. przedstawiciel Prokuratury Generalnej oraz dyrektorzy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a także pełnomocnik KGP ds. wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej, który odniósł się do kwestii anonimizacji „danych adresowych” w postępowaniach przygotowawczych.
Działania służb logistycznych (efektywność, występujące problemy, priorytety) omówił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś. Głównymi zagadnieniami były realizacja budżetu w 2014 roku i omówienie konstrukcji budżetu wraz z priorytetami zakupowymi na 2015 rok oraz program standaryzacji komend i komisariatów (realizacja zadań w 2014 roku i plany na rok 2015). Nadinsp. W. Olbryś zwrócił uwagę, że tradycyjnie płace i pochodne stanowią ponad 77 % budżetu Policji na dany rok. Zarówno w roku 2014, jak i 2015 mniej niż połowa pojazdów kupowana jest ze środków budżetowych: w roku bieżącym budżet Policji wystarczy na zakup 462 pojazdów, a 886 ma pochodzić z tzw. sponsoringu. Testowane jest umundurowanie ćwiczebne nowego wzoru. Kierownictwo Policji rozważa wprowadzenie jako czapki służbowe furażerek zamiast dotychczasowych bejsbolówek.
Z kolei glos zabrał wiceminister spraw wewnętrznych Włodzimierz Karpiński. Złożył on podziękowanie wyczytanym przez siebie komendantom miejskim, powiatowym i rejonowym Policji. Następnie odniósł się do nagłośnionej przez media sytuacji w Bielsku – Białej, dziękując Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach za właściwą reakcję. Wiceminister podkreślił, że w związku ze zmianami w procedurze karnej na policjantach spoczywa duża odpowiedzialność. Poinformował, że w MSW powstają obecnie dwa dokumenty strategiczne: narodowy program antyterrorystyczny oraz program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej. Włodzimierz Karpiński zwrócił uwagę, by nie zapominać o priorytecie związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz przypomniał o możliwości zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie w terenie zabudowanym prędkości 50 km/h. W końcowej części swojego wystąpienia wiceminister poinformował, że kończą się prace nad rozporządzeniem w sprawie dodatku stażowego. Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu zostanie ono uznane za uzgodnione i podpisze je Minister Spraw Wewnętrznych.
Następnie Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski przedstawił efektywność działań służby prewencyjnej w 2014 roku i priorytetowe przedsięwzięcia w roku 2015. Omówił on stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym i aktualne priorytety, w tym kontynuowanie polityki ukierunkowanej na eliminowanie niebezpiecznych zachowań na drogach, kontynuację prac zespołów zajmujących się tym problemem, intensyfikację szkoleń specjalistycznych dla policjantów ruchu drogowego, oczekiwane kierunki działania i rozwoju służby patrolowej i obchodowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Insp. Popławski zwrócił uwagę, że procentowy udział wakatów w komórkach patrolowo – interwencyjnych oraz wśród dzielnicowych jest dużo wyższy niż ogólny wakat w Policji, wynoszący obecnie 3,65 % (według stanu na 01.02.2015).
W końcowej części narady insp. Kornela Oblińska przedstawiła kalendarz najważniejszych wydarzeń w Policji w roku 2015. Centralne obchody Święta Policji odbędą się w dniach 23-26 lipca. Nastąpiła również krótka prezentacja celów statutowych oraz zakresu działania przez przedstawicieli Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej oraz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Z kolei głos zabrał Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka, który zaapelował o pomoc w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy – inicjatywy obywatelskiej, przypominając pokrótce, że projekt ten dotyczy m.in. płatnych nadgodzin oraz okresu ochronnego przy zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy. Poinformował, że projekt jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Przekazał także informację, że wkrótce na szczeblu MSW powinien zostać powołany zespół, który zajmie się nową ustawą modernizacyjną na lata 2016 – 2018, w tym kwestiami płacowymi policjantów oraz pracowników Policji.
Kończąc naradę, Komendant Główny Policji odniósł się do zagadnienia etyki zawodowej, zauważając, że nic nie działa tak jak dobry przykład przełożonego. Nadinsp. Krzysztof Gajewski poruszył temat kandydowania policjantów w wyborach parlamentarnych, zauważając, że ewentualne kandydowanie funkcjonariusza Policji z listy danej partii jest sprzeczne z ustawowym wymogiem apolityczności i jego zdaniem może być powodem rozwiązania stosunku służbowego „dla dobra służby”. Komendant Główny przypomniał, że to my – policjanci odpowiadamy za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas protestów społecznych. Nadinsp. Gajewski stwierdził stanowczo, że spożywanie alkoholu jest nie do pogodzenia z pełnieniem służby. Zapewnił, iż będzie kontynuował to, co zostało rozpoczęte trzy lata temu z poprzednim Komendantem Głównym Policji gen. insp. Markiem Działoszyńskim i nie będzie robił rewolucji w podległej sobie formacji. Jeszcze raz przestrzegł przed pracą „pod statystykę”.

Tomasz  Krzemieński

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT