Ministrowie o pracy swoich resortów i planach na przyszłość

Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych oraz Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej w trakcie konferencji prasowej 19 października br., podsumowali swoje dotychczasowe działania w resortach i zaprezentowali najważniejsze przedsięwzięcia na kolejne miesiące.

 

 


W trakcie konferencji prasowej minister Jacek Cichocki, przedstawił projekty zrealizowane w 2012 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w tym najważniejsze: reformę emerytalną służb mundurowych oraz podwyżki dla funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Minister Jacek Cichocki podkreślił, że w 2012 roku służbom udało się zapewnić bezpieczny przebieg turnieju piłkarskiego EURO 2012 w Polsce. MSW przygotowało nową politykę migracyjną Polski. Dzięki resortowi spraw wewnętrznych w przyszłym roku zostanie powołane policyjne Centrum Poszukiwań, powstanie baza danych DNA osób zaginionych, a także system Child Alert. Najważniejszym działaniem MSW w najbliższych miesiącach i latach, zapowiedzianym przez ministra Jacka Cichockiego, będzie przeprowadzenie i realizacja standaryzacji obsługi oraz infrastruktury komend miejskich, powiatowych i rejonowych policji.

Działania zrealizowane przez MSW w 2012 r.

Jacek Cichocki, szef MSW podkreślił, że w 2012 roku udało się zrealizować najważniejsze działania: przeprowadzić reformę emerytalną służb mundurowych, a także zapewnić środki finansowe na podwyżki dla policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy BOR i strażników granicznych.

Reforma emerytur mundurowych

Reforma emerytalna służb mundurowych zakłada, że funkcjonariusze służb m.in. podległych MSW: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu, a także żołnierze zawodowi, którzy wstąpią do służby w 2013 roku, będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby.

Reforma L-4 służb mundurowych

Minister Jacek Cichocki podkreślił, że w październiku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało na Radę Ministrów projekt dotyczący zmian w zwolnieniach lekarskich służb mundurowych. Zgodnie z projektem funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach lekarskich, nie mających związku ze służbą, otrzymają 80% uposażenia, a nie jak dotychczas 100% wynagrodzenia. Projekt zakłada utrzymanie pełnej pensji, w sytuacji, gdy choroba będzie wynikała z pełnionej służby. Aktualnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia. Pieniądze, o które zostaną zmniejszone uposażenia osób pozostających na zwolnieniach lekarskich zostaną przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg.

Priorytety MSW na najbliższe miesiące

Standaryzacja komend miejskich, powiatowych i rejonowych policji

Jacek Cichocki, szef MSW zapowiedział, że priorytetem resortu spraw wewnętrznych w najbliższych miesiącach będzie standaryzacja komend miejskich, powiatowych i rejonowych policji.

Proces standaryzacji obsługi oraz infrastruktury policyjnych komend średniego szczebla będzie przeprowadzany w latach 2013-2015. Minister Jacek Cichocki zaznaczył, że ten szczebel policji, gdzie obywatele mają największy kontakt z policjantami, powinien spełniać odpowiedni standard obsługi oraz jednolity system pracy policjantów i pracowników cywilnych. „Trzeba zapewnić obywatelowi odpowiedni standard kontaktu z policją w trudnej sytuacji” podkreślił minister Jacek Cichocki. Aktualnie komendy nie mają jednolitego standardu, różnią się pod względem obsługi obywateli, czy też z punktu widzenia wyposażenia oraz wyglądu poszczególnych komend. W policji średniego szczebla, na poziomie komend powiatowych, miejskich, rejonowych i w komisariatach pracuje większość, bo 75% policjantów i pracowników cywilnych. Na tym poziomie obywatele mają także najczęstszy kontakt z policją. Stąd potrzeba standaryzacji infrastruktury komend powiatowych, miejskich i rejonowych policji jest najpilniejsza.

Minister Jacek Cichocki poinformował, że na początku roku będzie dostępna lista komend objętych standaryzacją wraz z przewidywanym kosztorysem wydatków. W przeciągu 3 najbliższych lat zostanie zrealizowanych około 200-300 projektów. W pierwszej kolejności zostaną zrealizowane te projekty, które będą wymagały gruntownych remontów oraz wybudowane zostaną nowe obiekty. Na ten cel przeznaczonych zostanie około 1 mld zł, z czego 75% środków będzie pochodzić z budżetu państwa, z rezerwy celowej zarządzanej przez szefa MSW oraz z budżetu policji. W 2013 roku policja otrzyma z budżetu państwa na ten cel 250 mln zł. Pozostałe 25% będzie pochodzić z innych funduszy, na przykład z funduszu ochrony środowiska.

Minister podkreślał, że „kluczem działań inwestycyjnych jest określenie jednolitego standardu wizualnego komend oraz obsługi obywatela, w tym precyzyjny standard pracy dla policjantów i pracowników cywilnych”.

Dotychczas w latach 2007-2009 na modernizację obiektów policyjnych przeznaczono 1 mld 300 mln zł. W tym czasie wyremontowano lub wybudowano około 170 obiektów, w dużej części na poziomie komend średniego szczebla.

Fundusz tzw. „dobrego gospodarza”

Szef MSW przedstawił również projekt fundusz „dobrego gospodarza”. Środki finansowe pochodzące z tego funduszu będą przeznaczone, na wymianę wyposażenia policyjnego (np. mebli), czy drobne prace remontowe w obiektach policyjnych (np. malowanie ścian). Z funduszu będą finansowane te inwestycje, które nie były dotychczas objęte programem modernizacyjnym z lat 2007-2009 oraz programem standaryzacji z lat 2013-2015. Środki z funduszu „dobrego gospodarza” będą w dyspozycji komendanta powiatowego, miejskiego i rejonowego policji. Środki będą rozdzielane według przelicznika etatowego, czyli na jeden etat będzie przyznawana odpowiednia kwota, na przykład w granicach 700 a 1 tys. zł. Minister zapowiedział, że w kolejnych latach środki dostępne w ramach tego funduszu powinny być zwiększane. W 2013 roku będzie to łącznie około 50 mln zł.

Policyjne Centrum Poszukiwań i system Child Alert

Minister Jacek Cichocki poinformował także o nowych priorytetach, stojących przed MSW oraz służbami w przyszłym roku. Ministrowi spraw wewnętrznych szczególnie zależy na zapewnieniu większej skuteczności i koncentracji policji na działaniach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych. Minister spraw wewnętrznych zapowiedział nowe rozwiązania w tym zakresie oraz przypomniał o systemie Child Alert, który w momencie uprowadzenia dziecka uruchomi zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą.System Child Alertpowinien być uruchomiony w przyszłym roku. Minister Jacek Cichocki podkreślił w tym zakresie dobrą współpracę resortu z organizacjami pozarządowymi. W 2013 roku powstanie również policyjne Centrum Poszukiwań, a także baza danych DNA osób zaginionych.

Modernizacja systemu ratownictwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie pracowało nad modernizacją systemu ratownictwa, a także przy działaniach związanych z funkcjonowaniem w całej Polsce numeru alarmowego 112. MSW przygotuje i przekaże do konsultacji społecznych także nową ustawę o ochronie ludności.

 

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10317/Ministrowie_o_pracy_swoich_resortow_i_planach_na_przyszlosc.html?search=56207

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT