Obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów!!!

Obradujący w dniach 24-25 września 2015 roku w Szczyrku Zarząd Główny NSZZ Policjantów ustalił harmonogram i zakres działań protestacyjnych w związku z brakiem odpowiedzi na lipcową petycję Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych.

 

Od 5 do 8 października br. pod Sejmem RP funkcjonować będzie „miasteczko mundurowe”, w którym uczestniczyć będą w systemie rotacyjnym wszystkie garnizony. Natomiast 8 października w tym samym miejscu odbędzie się kolejna pikieta. Podobnie jak w lipcu weźmie w niej udział dziesięć organizacji związkowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu.
W przyjętym stanowisku ZG NSZZ Policjantów, biorąc pod uwagę aktualną sytuację międzynarodową związaną ze zwiększonym napływem uchodźców do krajów europejskich oraz decyzją Rządu RP o przyjęciu do naszego kraju około 7 tysięcy imigrantów, zażądał natychmiastowego zwiększenia budżetu Policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. ZG podkreślił, że budżet służb musi zostać bezwzględnie zwiększony również w latach kolejnych, poczynając od roku 2016 i uwzględniając konieczny wzrost płac wynikający m.in. z nowych obowiązków formacji mundurowych. Brak niezwłocznej realizacji żądania zwiększenia budżetu służb – zaznaczył Zarząd Główny – będzie miał bezpośredni negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego w naszym kraju.
ZG NSZZ Policjantów odniósł się do otrzymanych informacji o przewidywanych od stycznia 2016 roku podwyżkach dla funkcjonariuszy Policji, wyrażając stanowisko, że zaproponowana na 1 etat kwota 186 złotych brutto powinna zostać przyznana w jednakowej wysokości dla każdego policjanta i włączona do dodatku za posiadany stopień służbowy. Jednocześnie ZG nadal domaga się realizacji obietnicy byłego premiera Donalda Tuska z roku 2011, zgodnie z którą wszyscy funkcjonariusze mieli otrzymać podwyżkę w wysokości 300 złotych jeszcze w obecnej kadencji parlamentu. Zdaniem Zarządu Głównego zaproponowane dotychczas kwoty są absolutnie niewystarczające i nie rekompensują kosztów inflacji za okres zamrożenia płac w latach 2009 – 2015.ZG NSZZ Policjantów żąda wprowadzenia nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2016 – 2019, uwzględniającej stały coroczny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych.
Podczas obrad ZG NSZZ Policjantów postanowił złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 121b ust. 1 ustawy o Policji w zakresie, w jakim obniża uposażenie policjanta w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim z dotychczasowego poziomu 100 % do poziomu 80 %, z art. 2 w zw. z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.
Zarząd Główny przyjął jako własne stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Opolskiego, zawarte w liście otwartym tej Federacji do Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej z 16 września 2015 roku (w załączeniu).
Zgodnie z decyzją Prezydium i ZG NSZZ Policjantów, po zakończeniu prac zespołu ds. wypracowania nowego programu ubezpieczenia grupowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, Przewodniczący ZG i Wiceprzewodniczący ZG Piotr Malon zostali upoważnieni do podpisania umów nowego programu ubezpieczenia grupowego „Policja 2015”, „Emeryt 2015” oraz innych dokumentów powodujących wprowadzenie nowego programu ubezpieczenia grupowego w Policji. Uwagi w sprawie projektów ww. umów (wraz z załącznikami) zarządy wojewódzkie i szkolne mogą kierować do 30.09.2015 roku godzina 14:00. W razie potrzeby zwołane zostanie dodatkowe posiedzenie ZG w kwestii nowego programu ubezpieczeniowego. Zarząd Główny upoważnił Przewodniczącego ZG do złożenia wniosku o przedłużenie kadencji Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A. utworzonego w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2008” do końca trwania tego programu.

żródło: Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT