Od 5 grudnia br. policjanci mają pełne prawo do ekwiwalentu !

Od czwartku 5 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy o Policji. Policjanci  zwalniani ze służby do ekwiwalentu pieniężni za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub nieodebrany czas wolny od służby (tzw. nadgodziny) będą mieli prawo do ekwiwalentu pieniężnego nie tylko za trzy ostatnie lata.

 

 

 

Poprawki zostały uchwalone po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kontroli zgodności z ustawą zasadniczą poddany został art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji dotyczący przyznawania ekwiwalentu pieniężnego. Zaskarżony przepis ograniczał uzyskanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i urlop dodatkowy oraz niewykorzystany czas wolny od służby, do okresu ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających zwolnienie ze służby.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis w części obejmującej słowa „nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe” jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop lub czas wolny od służby jest prawem majątkowym policjanta, którego ograniczenie musi odpowiadać wymogom Konstytucji. Prawo do corocznego płatnego urlopu jest gwarantowane i nie może być arbitralnie ograniczone również w odniesieniu do rekompensaty pieniężnej za urlop niewykorzystany lub za czas wolny od pracy (w przypadku zaś policjantów – służby).

Ustawa dostosowuje zatem przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadza analogiczne regulacje do przepisów innych ustaw pragmatycznych, których wyrok nie obejmował, a które zdaniem projektodawców powinny być zmienione dla zapewnienia pełnej spójności systemu prawa.

Nowelizacja znosi także ograniczenia prawa do ekwiwalentu pieniężnego ze względu na określone przyczyny zwolnienia ze służby. Zmiany dotyczą: funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Proponowane zmiany w wymienionych wyżej przepisach są pożądane, ponieważ odnoszą się do takiego samego czasowego ograniczenia w zakresie prawa do ekwiwalentu, jak ograniczenie zawarte w art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji i w razie ich zaskarżenia byłyby uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne.

źródło: lex.pl

 

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT