Senacka Komisja przyjęła wnioski mniejszości

Sprawozdanie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z wnioskami mniejszości komisji o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 stycznia 2012 r. ustawie budżetowej na rok 2012′.

 

 

Publikujemy sprawozdanie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przyjęte na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2012′. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas spotkania przedstawicieli Federacji ZZ Służb Mundurowych z wicemarszałkiem Senatu – poprawki dotyczące podwyżek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, BOR i Służby Więziennej zostały zawarte we wnioskach mniejszości w pkt. 2 – wniosek dotyczący zwiększenia rezerwy celowej o kwotę 76.160 mln zł z przeznaczeniem  na podwyżki od 1 października 2012′ oraz w pkt. 17 – wniosek dotyczący zwiększenia rezerwy celowej o kwotę 153.500 od 1 lipca 2012′. Obydwa wnioski będą głosowane podczas 6. posiedzenia Senatu w dniu 15 lutego 2012′

 

SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)
o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 stycznia 2012 r.
ustawie budżetowej na rok 2012′

Marszałek Senatu dnia 1 lutego 2012 r. skierował ustawę do komisji senackich. Na posiedzeniach w dniu 10 lutego 2012 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych –
zgodnie z art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu – przygotowała projekt uchwały Senatu i wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

p r o j e k t

U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie ustawy budżetowej na rok 2012

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 r. ustawy budżetowej na rok 2012, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

Wnioski mniejszości:

2) w art. 42 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Ministra Finansów do wyodrębnienia w ramach rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 4) kwoty w wysokości 76.160 tys. zł z przeznaczeniem na podwyżkę od dnia 1 października 2012 r. uposażeń funkcjonariuszy:”;

17) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:
a) w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej o 153.500 tys. zł,
b) w poz. 72:
– kol. 4 otrzymuje brzmienie:
„Środki na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej od dnia 1 lipca 2012 r.”,
– zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 153.500 tys. zł;

Pełen tekst sprawozdania senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Druk nr 53

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT