Wokół dodatku stażowego

Publikujemy decyzję nr 77/VI/2015 Prezydium ZG NSZZ Policjantów, odnoszącą się do przesłanego do Zarządu Głównego projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

W uzasadnieniu decyzji przypomniano w skrócie drogę, jaką przeszedł Zarząd Główny w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia, którego najistotniejszą z naszego punktu widzenia kwestią jest dodatek za wysługę lat.

Warto tu zauważyć, że jeszcze podczas negocjacji nad zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych przedstawiciele strony związkowej zwracali uwagę na konieczność stworzenia dla funkcjonariuszy służb mundurowych systemu zachęt, motywujących do dłuższego pozostawania w służbie. Na jednym z pierwszych miejsc wymieniano konieczność dokonania zmian w sposobie naliczania dodatku za wysługę lat, którego maksymalna podstawa powinna dochodzić do 35 % uposażenia zasadniczego. Pod naciskiem NSZZ Policjantów w sierpniu 2012 roku Komendant Główny Policji powołał zespół do opracowania projektu regulacji w zakresie przyznawania dodatku terenowego i dodatku lotniczego, który następnie od października 2012 roku zajmował się również kwestią wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.W skład zespołu weszło dwóch przedstawicieli NSZZ Policjantów: Kazimierz Barbachowski (woj. śląskie) i Janusz Łabuz (woj. małopolskie). W datowanym na 31 stycznia 2013 roku sprawozdaniu, zespół zaproponował – w celu wprowadzenia zasady bardziej znacznego podwyższenia uposażenia zasadniczego, zachęcającego do pozostawania w służbie jak najdłużej – wzrost uposażenia według mechanizmu progresywnego interwałowego, w trzyletnich interwałach czasowych od 3 % po 3 latach do 35 % po 30 latach służby. 4 lutego 2013 roku ZG NSZZ Policjantów przesłał do Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych NSZZ P ostateczną wersję sprawozdania z prac zespołu, do której nie zgłoszono żadnych uwag. Kwestia potrzeby zmiany rozporządzenia MSW w zakresie dodatku stażowego była wielokrotnie podnoszona przez przedstawicieli strony związkowej w trakcie spotkań z Ministrem Spraw Wewnętrznych, jednak MSW nie udzielało początkowo żadnych wiążących deklaracji w tej sprawie. O wyrażenie wstępnej zgody na prowadzenie prac nad stosownym projektem rozporządzenia zwrócił się także do Ministra Spraw Wewnętrznych Komendant Główny Policji: pismem z 3 października 2013 roku oraz pismem z 6 grudnia 2013 roku, zauważając, że z punktu widzenia Policji proponowane zmiany w zakresie wzrostu uposażenia policjantów według mechanizmu progresywnego (a także przyznawania dodatku lotniczego) są dla Policji najistotniejsze i powinny być procedowane w pierwszej kolejności. Z kolei Zarząd Główny NSZZ Policjantów w piśmie z 19 grudnia 2013 roku adresowanym do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz podkreślił, że w pełni popiera starania KGP w kierunku zmiany przepisów dotyczących zwiększenia udziału dodatku za wysługę lat w uposażeniu funkcjonariuszy Policji, gdyż będzie to stanowiło istotny czynnik motywujący do dłuższego pozostawania w służbie. Wobec braku reakcji MSW na pisma Komendanta Głównego Policji, 26 maja 2014 roku Prezydium ZG NSZZ Policjantów postanowiło przygotować tekst wystąpień poszczególnych Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych do parlamentarzystów PO i PSL w tej sprawie, stanowiących wnioski o złożenie stosownych interpelacji poselskich. 4 czerwca 2014 roku decyzję Prezydium ZG na ten temat zatwierdził Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Na podstawie opracowanego przez ZG tekstu wystąpień Zarządy Wojewódzkie i Szkolne zwróciły się do parlamentarzystów o złożenie interpelacji poselskich. W przesyłanych do parlamentarzystów wystąpieniach zauważano m.in., że wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia (w sprawie wysługi lat) nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, jak również dla jednostek samorządu terytorialnego, gdyż wygospodarowanie dodatkowych środków mogłoby nastąpić z tytułu niepełnego zatrudnienia funkcjonariuszy Policji. ZWiS informowały ponadto parlamentarzystów, że przewidziany w projekcie wzrost uposażenia z tytułu wysługi lat według mechanizmu progresywnego interwałowego – w trzyletnich interwałach czasowych, z wyjątkiem ostatniego pięcioletniego interwału dla wysługi powyżej 30 lat służby, tj. od 3 % po 3 latach do 30 % po 30 latach służby i 35 % po 35 latach służby wyniesie średnio 13,13 zł/osobę, a po uwzględnieniu nagrody rocznej 14,22 zł. Roczny koszt wzrostu policyjnego uposażenia z tytułu wysługi lat szacuje się na 17 500 000 zł.
Starania o wejście w życie zmian w zakresie zasad naliczania dodatku stażowego ZG NSZZ Policjantów kontynuował po zmianie na stanowisku Ministra Spraw Wewnętrznych. 2 grudnia 2014 roku podczas spotkania minister Teresy Piotrowskiej z przedstawicielami związków zawodowych reprezentanci ZG NSZZ Policjantów podkreślali, że kwestia dodatku stażowego jest sprawą najistotniejszą dla wszystkich służb mundurowych oraz wnosili o jak najszybsze podpisanie stosownego rozporządzenia. Uzyskali wówczas zapewnienie o niezwłocznym przekazaniu projektu rozporządzenia do konsultacji związkom zawodowym, a także, iż rozporządzenie to wejdzie w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 13 stycznia 2015 roku Minister Spraw Wewnętrznych przesłał do ZG NSZZ Policjantów wnioskowany projekt, prosząc o przedstawienie opinii na jego temat nie później niż do 3 lutego 2015 roku.
Trudno w tym miejscu nie odnieść się do stanowiska – wniosku skierowanego 19 stycznia br. do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów m.in. przez przewodniczących zarządów wojewódzkich NSZZ Policjantów województw kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, warmińsko – mazurskiego i wielkopolskiego, którzy, po zapoznaniu się z obecnym projektem rozporządzenia ws. dodatku stażowego, „krytycznie oceniają skalę projektowanej zmiany, jej interwałowy mechanizm oraz źródło finansowania”, zaś zauważając, że w ocenie skutków regulacji podkreślono, iż propozycje w zakresie wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat zostały skonsultowane ze związkami zawodowymi działającymi w Policji i uzyskały ich pełne poparcie, pytają dramatycznie: Kto i w jakim trybie konsultował tę propozycję w imieniu NSZZ Policjantów? Dlaczego stosowna informacja nie trafiła do zarządów wojewódzkich? Który z upoważnionych organów NSZZ Policjantów wypowiadał się w przedmiocie projektu?
Moglibyśmy tu jedynie zauważyć, że część naszych kolegów dotknęła zbiorowa amnezja, niemniej jednak odpowiemy na zadane pytania, i tak:

1) Propozycję w imieniu NSZZ Policjantów konsultował od z górą dwóch lat Zarząd Główny NSZZ Policjantów, a udział w konsultacji brały również zarządy wojewódzkie, w tym podpisani pod stanowiskiem – wnioskiem z 19 stycznia przewodniczący ZW, np. kierując wskazane wcześniej wystąpienia do parlamentarzystów.
2) Stosowna informacja kilkakrotnie trafiała do zarządów wojewódzkich, czego dowodem są maile, stanowiące załącznik do niniejszego tekstu.
3) W przedmiocie projektu wypowiadał się wcześniej Zarząd Główny NSZZ Policjantów, a w odniesieniu do projektu przesłanego 13 stycznia br. – Prezydium Zarządu Głównego NSZZ P.

Podkreślenia wymaga, że z przesyłanych uprzednio dokumentów jednoznacznie wynikały zarówno interwałowy mechanizm zmian, jak i źródło ich finansowania. Używając języka autorów stanowiska – wniosku z 19 stycznia, pozostaje tajemnicą, kto i dlaczego próbuje obecnie dezawuować ponad dwuletnie starania NSZZ Policjantów o wejście w życie korzystnych dla policjantów zmian zasad naliczania dodatku za wysługę lat? Kto i dlaczego stara się ingerować w strategię i taktykę działania władz NSZZ Policjantów, dążących do zapewnienia policjantom kolejnych dobrych rozwiązań finansowych, pozwalających na docenienie służby także w wymiarze materialnym (przypominanie o obietnicy premiera Donalda Tuska o kontynuacji podwyżki zapoczątkowanej w roku 2012, nowa ustawa modernizacyjna, którą już teraz popiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)? Nie jest dobrze, gdy frustracja i osobiste ambicje górują nad realną oceną rzeczywistości i zdrowym rozsądkiem. Dla dobra policjantów apelujemy do sygnatariuszy wniosku z 19 stycznia o zaprzestanie działań szkodliwych dla naszego środowiska i zmierzających do rozbicia jedności wśród policjantów i pozostałych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Załączniki:
– decyzja nr 77/VI/2015 Prezydium ZG NSZZ Policjantów
– pismo ZG NSZZ Policjantów l.dz. ZZ-88/2015 do Pani Minister Spraw Wewnętrznych
– sprawozdanie z realizacji decyzji nr 248 Komendanta Głównego Policji datowane na 31 stycznia 2013 roku
– mail ZG NSZZ Policjantów do ZWiS z 4 lutego 2013 roku
– pismo Komendanta Głównego Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 października 2013 roku
– pismo Komendanta Głównego Policji do Podsekretarza Stanu w MSW z 6 grudnia 2013 roku
– pismo ZG NSZZ Policjantów do Marszałek Sejmu z 19 grudnia 2013 roku
– uchwała nr 116/VI/2014 ZG NSZZ Policjantów z 4 czerwca 2014 roku
– mail ZG NSZZ Policjantów do ZWiS z 27 czerwca 2014 roku
– mail ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie do ZG NSZZ P z 27 czerwca 2014 roku
– mail ZG NSZZ Policjantów z 30 czerwca 2014 roku
– kopie wystąpień ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie do parlamentarzystów z 1 lipca 2014 roku
– informacja ze spotkania minister Teresy Piotrowskiej ze związkami zawodowymi z 2 grudnia 2014 roku

 

Szczegóły pod linkiem:

http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5298:woko-dodatku-staowego&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT