Federacja Służb Mundurowych i Publicznych w Senacie RP

FSMiP w Senacie RP4 października 2016 roku odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, zorganizowane we współpracy m.in. z Federacją Służb Mundurowych i Publicznych.

 

Tematem posiedzenia było funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce. FSMiP reprezentowali wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Sławomir Siwy (ZZ Celnicy PL), Jan Wołąs (Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS) i Tomasz Krzemieński (NSZZ Policjantów), członek Prezydium ZG FSMiP Maria Mrugała (ZZ Celnicy PL), a także licznie zgromadzeni przedstawiciele ww. organizacji, w tym Dorota Cyma – Końska, Rafał Jankowski, Sławomir Kostiuszko i Krzysztof Wierzbicki z ZG NSZZ Policjantów.

Posiedzenie, pomimo że miało charakter seminaryjny, w dużej mierze odnosiło się do aktualnych problemów dotyczących Służby Celnej, w tym przede wszystkim planowanego utworzenia już wkrótce Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz obywatelskiego projektu ustawy przewidującego włączenie celników do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Zdaniem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego ewentualne utworzenie KAS nie powinno być sprawą najbliższą ani umiejscowioną w nieodległej perspektywie czasowej.

Zarówno on, jak i prof. nzw. dr hab. Wiesław Czyżowicz uważają, że najpierw trzeba zrobić porządek w prawie, a dopiero potem myśleć o powołaniu KAS. Dr Andrzej Halicki zwrócił uwagę na liczne problemy związane z włączeniem Służby Celnej do Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z projektem ustawy w tej sprawie, jeżeli w okresie między 1 stycznia a 31 maja 2017 roku funkcjonariusz S.C. nie otrzyma propozycji dalszej współpracy w ramach KAS, jego stosunek służbowy wygaśnie. Ponadto obecny funkcjonariusz S.C. może otrzymać propozycję służby lub pracy, brak jest także gwarancji zachowania uposażenia, zamiast których projektodawca posługuje się takimi terminami jak racjonalizacja i optymalizacja.

Adw. Roland Szymczykiewicz zauważył, że Służba Celna w sposób całkowicie uprawniony znajduje się w rodzinie służb mundurowych. Wobec tego „wygaszanie”, o którym mowa w projekcie ustawy, nie jest drogą odpowiednią. Służba Celna to zwarta, piętnastotysięczna „armia”, która dobrze służy Rzeczypospolitej. Biorąc pod uwagę m.in. niestabilną sytuację międzynarodową (Brexit, sytuacja na wschodzie), S.C. powinna zostać w pełni zachowana, a nie ulegać likwidacji. Zdaniem adw. Szymczykiewicza Służba Celna zasługuje na objęcie zaopatrzeniowym systemem emerytalnym, gdyż jej funkcjonariusze pozostają w stosunku administracyjno – prawnym podobnie jak inne służby mundurowe oraz podlegają takiej samej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie powinno tu być – co podkreślał prof. dr hab. Modzelewski – żadnego różnicowania celników, zgodnie z konstytucyjną zasadą równości.

W końcowej dyskusji uczestniczyli m.in. Sławomir Siwy i Tomasz Krzemieński, który zauważył, że zarówno NSZZ Policjantów, jak i Federacja Służb Mundurowych i Publicznych w pełni popierają postulaty związków zawodowych reprezentujących celników, z którymi już od dłuższego czasu współpracują. Służba Celna, podobnie jak Policja i inne służby mundurowe, dba o bezpieczeństwo naszego kraju. Powinna zostać zachowana odrębność Służby Celnej.W przypadku utworzenia KAS, należałoby do niej włączyć całą Służbę Celną jako formację, z zachowaniem wszystkich etatów mundurowych jej funkcjonariuszy. Podobnie za uzasadnione należy uważać włączenie S.C. do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego na zasadach identycznych jak wszystkich pozostałych funkcjonariuszy, tzn. bez różnicowania uprawnień emerytalnych w zależności od rodzaju wykonywanych zadań.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT