Forum Dialogu Społecznego rozpoczęte

6 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. W spotkaniu wzięły udział związki zawodowe służb mundurowych i pracowników cywilnych formacji podległych MSW, a także kierownictwo MSW oraz komendanci Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

 

W charakterze obserwatorów udział wzięli również wiceminister sprawiedliwości oraz przedstawiciel ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

„Mam nadzieję, że Forum Dialogu Społecznego będzie miejscem systematycznego i szerokiego dialogu społecznego w zakresie tematów i kwestii, które nas dotyczą” – podkreśliła na spotkaniu Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych. „Mam nadzieję na otwartą dyskusję i dobrą współpracę” – dodała szefowa MSW.

Przyjęty podczas spotkania regulamin określa szczegółowo tryb pracy oraz organizację wewnętrzną Forum Dialogu Społecznego. Ustalono, że spotkania Forum będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Na wniosek strony związkowej proponowany porządek obrad został rozszerzony o kwestie płacowe: podwyżkę płac funkcjonariuszy (realizacja obietnicy premiera Donalda Tuska nt. drugiego etapu regulacji uposażeń jeszcze w obecnej kadencji parlamentu i rządu, ustawa modernizacyjna przewidująca istotny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników, waloryzacja kwoty bazowej od 1 stycznia 2016 roku).

 

Część formułowanych dotąd postulatów służb mundurowych podczas wcześniejszych spotkań z szefową MSW, udało się już zrealizować. Wśród nich jest, omawiana także podczas spotkania Forum, zmiana zasad naliczania dodatku stażowego i wypłata tego dodatku służbom. Dodatki za wysługę lat zostały wypłacone policjantom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom BOR. W przypadku PSP wypłata dodatku stażowego wymagała nowelizacji ustawy o PSP. Po złożeniu podpisu przez Prezydenta, dodatki te zostaną strażakom natychmiast wypłacone.

W poszczególnych formacjach dodatki stażowe otrzymało:

• łącznie 23 tys. 670 policjantów, na kwotę w sumie ok. 21 mln zł rocznie;

• łącznie 2 tys. 080 strażników granicznych, na kwotę w sumie 1 mln 700 tys. zł rocznie;

• łącznie 648 funkcjonariuszy BOR, na kwotę w sumie 300 tys. zł rocznie;

• w PSP zakładamy, że obejmą one ok. 8 tys. 700 strażaków, na kwotę w sumie 8 mln 300 tys. zł rocznie.

Podczas spotkania w MSW podjęto także kwestię wypłaty dodatkowych środków pracownikom cywilnym służb. Po 145 zł otrzymało w sumie 29 tys. 390 pracowników cywilnych wszystkich formacji mundurowych podległych MSW. W poszczególnych służbach dodatkowe 145 zł do pensji otrzymało:

• 24 tys. 124 pracowników cywilnych Policji;

• 1 tys. 668 pracowników cywilnych PSP;

• 3 tys. 316 pracowników cywilnych w SG;

• i 282 pracowników cywilnych BOR.

Podwyżki od 2016 r.

MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni formacji. Szczegóły dotyczące wysokości tych kwot zostaną przedstawione w najbliższym czasie, do ok. 3 tygodni. MSW poinformuje o wynikach tych rozmów komendantów głównych Policji, SG, PSP i BOR oraz przedstawicieli związków zawodowych wchodzących w skład Forum, a następnie komendanci główni przekażą te informacje komendantom wojewódzkim. W tym momencie trwają ostatnie rozmowy w tej sprawie prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z Ministrem Finansów. W założeniach do przyszłorocznego budżetu znalazła się kwota ok. 2 mld zł z przeznaczeniem m.in. na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych.

Kierownictwo Ministerstwa zapewniło uczestników Forum, że wolą MSW jest także kontynuacja programu modernizacji służb w kolejnych latach. „Będziemy starali się sukcesywnie modernizować służby mundurowe i zapewniam, że takie inwestycje w kolejnych latach będą kontynuowane” – podkreśliła minister Teresa Piotrowska. Proponowana przez MSW modernizacja służb nie przewiduje dalszego wzrostu płac funkcjonariuszy i pracowników, lecz jedynie kolejne nakłady na inwestycje. Reprezentanci strony społecznej nie uzyskali także informacji nt. przyszłorocznej waloryzacji kwoty bazowej. W dyskusji przedstawiciele związków zawodowych zwracali uwagę na kilkuletnie zamrożenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników, którego skutkiem jest postępujące ubożenie środowiska służb mundurowych. Zdaniem strony społecznej wzrost płac bezwzględnie powinien znaleźć odzwierciedlenie w nowym programie modernizacyjnym.

W trakcie spotkania poruszono również kwestie związane z potrzebą opracowania i wdrożenia programów społeczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa oraz budowania pozytywnego wizerunku formacji mundurowych.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych przedstawili tematy, które będą analizowane w ramach grup roboczych, powołanych przy Forum Dialogu Społecznego.

W spotkaniu Forum Dialogu Społecznego obok Teresy Piotrowskiej, minister spraw wewnętrznych, wzięło udział kierownictwo Ministerstwa, w tym sekretarze stanu Piotr Stachańczyk i Grzegorz Karpiński oraz Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu. Obecni byli komendanci wszystkich służb mundurowych MSW: Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR. W obradach Forum brali udział przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i pracowników cywilnych: Policji, PSP, SG i BOR. Obecni byli przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy: NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Związku Zawodowego Strażaków „Florian” i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Pracowników cywilnych resortu reprezentowali przedstawiciele: NSZZ Pracowników Policji, Związku Zawodowego Pracowników Policji – Komisja Krajowa w Katowicach, Niezależnego Związku Zawodowego Policji w Katowicach, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji i Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA.

Czym się zajmuje Forum?

Forum Dialogu Społecznego służy m.in. rozwiązywaniu społecznych kwestii dotyczących służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu.

Głównym zadaniem Forum jest prowadzenie konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi. W trakcie spotkań omawiane są np. kwestie rozwiązań prawnych, czy aspekty społeczne i ekonomiczne pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT