Informacja z roboczego spotkania FZZSM w MSW!

5 lipca 2013 roku na terenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z reprezentantami MSW.

 

I N F O R M A C J A

z roboczego spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

 

5 lipca 2013 roku na terenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z reprezentantami MSW. Ze strony FZZSM w spotkaniu udział wzięli:

– Grzegorz Nems – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

– Tomasz Krzemieński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

– Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

– Marcin Czępiński – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

– Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;

– Jarosław Nowak – Wiceprzewodniczący ZK Związku Zawodowego Strażaków „Florian”;

– Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa;

– Zbigniew Głodowski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Ze strony MSW w spotkaniu uczestniczyli:

– Adam Wieczorek – Naczelnik Wydziału Projektów i Prac Rozwojowych Departamentu Nadzoru;

– Jakub Bednarek – Radca Ministra, Wydział Projektów i Prac Rozwojowych Departamentu Nadzoru.

Na początku p. Jakub Bednarek przypomniał o ustaleniach poprzedniego spotkania, informując, że został sporządzony protokół, z którym zapoznał się wiceminister Marcin Jabłoński. W protokole tym znalazły się m.in. zapisy mówiące o co najmniej 90-dniowej karencji, którą zdaniem związków zawodowych należałoby wprowadzić do projektu oraz o potrzebie spotkania Federacji z Ministrem Spraw Wewnętrznych. P. Jakub Bednarek poinformował także, że do Ministra Spraw Wewnętrznych wpłynęło pismo nt. polecenia zdjęcia zawieszonych w ramach obecnego protestu flag z samochodów służbowych Państwowej Straży Pożarnej, wydanego przez komendanta PSP w Katowicach. Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian” Jarosław Nowak wyjaśnił, że chodziło o flagi materiałowe umieszczone na przednich atrapach pojazdów, które w niczym nie przeszkadzały. Kierownictwo PSP w Katowicach wydając polecenie zdjęcia flag powoływało się na pismo z komendy głównej oraz zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej Komendanta Głównego PSP dotyczące m.in. prawidłowego oznakowania pojazdów pożarniczych.

W dalszej części spotkania przedstawiciele MSW zadali pytanie, czy właściwie zrozumieli przekazaną na konferencji prasowej FZZSM informację o udziale związków zawodowych służb mundurowych we wrześniowych protestach organizowanych wspólnie przez NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Reprezentanci FZZSM odpowiedzieli twierdząco, dodając, że nie wyklucza to własnej pikiety lub manifestacji funkcjonariuszy służb mundurowych, jeśli stanowisko rządu i MSW (zwłaszcza w sprawie projektu ustawy nt. L-4) nadal będzie sztywne i brak będzie woli przyjęcia kompromisowych rozwiązań. Na temat projektu ustawy w sprawie zwolnień lekarskich odbyła się dłuższa dyskusja. Przedstawiciele FZZSM podtrzymali propozycję zgłoszenia autopoprawki do projektu, przewidującej obniżenie uposażenia funkcjonariusza dopiero po co najmniej 90 dniach przebywania na zwolnieniu (w skali roku). Zwrócili uwagę, że projekt przekazany ostatnio do Sejmu (druk sejmowy nr 1497) w wielu punktach istotnie różni się od tekstu przekazanego do zaopiniowania związkom zawodowym w grudniu 2012 roku. Powoduje to, iż właściwie mamy do czynienia z nowym projektem i procedowanie należałoby zacząć od nowa. Z poglądem tym nie zgodzili się reprezentanci MSW, argumentując, iż zmiany wynikały z uwzględnienia części zgłoszonych uwag oraz, że ich zdaniem mają one charakter porządkujący i systematyzujący. Nie uwzględniono uwag związków zawodowych, ale wszystkie te uwagi zostały przytoczone w ocenie skutków regulacji. P. Adam Wieczorek zaproponował dalszą dyskusję odnośnie karencji, sugerując zmniejszenie proponowanej przez FZZSM liczby dni, na co przedstawiciele Federacji nie wyrazili zgody. Reprezentanci FZZSM podkreślili po raz kolejny, że obecna próba wybiórczego stosowania rozwiązania wywodzącego się z kodeksu pracy bez równoczesnego uregulowania kwestii ekwiwalentu za nadgodziny oraz służbę pełnioną w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne jest niemożliwa do zaakceptowania.

W końcowej części spotkania Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów poinformował w imieniu Federacji, że jej przedstawiciele oczekują na spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych przed 22 lipca, tzn. przed terminem referowania w Sejmie projektu ustawy nt. L-4. Ustalono, że kolejne robocze spotkanie zostanie poświęcone problematyce nadgodzin oraz służby pełnionej w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne, w celu uregulowania tej kwestii zgodnie z postulatami związków zawodowych.

 

Tomasz Krzemieński

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT