Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego!

W dniu 30 listopada w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Zarząd Wojewódzki w Opolu reprezentowali: Przewodniczący Benedykt Nowak, Wiceprzewodniczący Jacek Łuszczek, oraz bez prawa do głosowania Wiceprzewodniczący Mirosław Łyżniak.

 

I.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia w pierwszej kolejności rozpatrzono wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej o zmianę terminu Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego i wyznaczenie go na połowę stycznia 2013 roku. GKR motywowała swój wniosek faktem trwania kontroli w zakresie wydatkowania finansów w biurze Zarządu Głównego (kontrolę taką zlecił Antoni Duda), ponadto brakiem dokumentacji z wyborów w niektórych Zarządach Wojewódzkich, oraz koniecznością rozpatrzenia 5 skarg jakie wpłynęły do Komisji na nieprawidłowości w przeprowadzonych Konferencjach. W tym jedna skarga dotyczyła naszego województwa. Jest to skarga anonimowa, która zarzuca nam, że prowadzący naszą Konferencję Wiceprzewodniczący Leszek KUBICKI nie miał uprawnienia do przewodniczenia Wojewódzkiej Konferencji.

Z mocy statutu skarga ta powinna zostać bez rozpatrzenia, ponieważ art. 32 pkt 4 lit. „l” mówi o skargach złożonych przez „członka związku”. Z uwagi na fakt, że „nasz przyjaciel” nie miał odwagi się podpisać, nie możemy stwierdzić, czy jest on uprawnionym do złożenia skargi członkiem naszej organizacji.

Odbyło się głosowanie nad wnioskiem i większością głosów został on odrzucony (my byliśmy za jego przyjęciem wniosku rozumiejąc sytuację GKR)! Z uwagi na niekorzystny wynik głosowania trzech obecnych na Sali członków GKR złożyło rezygnację z funkcji, co spowodowało automatyczną likwidację tego organy na zasadzie art. 34 pkt. 22 Statutu. To z kolei uniemożliwia przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, gdyż istotnym jego elementem jest zlikwidowana GKR. Jedynym wyjściem stało się zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu, celem uzupełnienia składu GKR i później dopiero zwołanie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w czasie którego prawidłowo działająca Komisja wydaje mandaty i składa wniosek o udzielenie absolutorium.

Tak więc za przyczyną części członków Zarządu Głównego sprawy Krajowego Zjazdu bardzo się skomplikowały. Termin Nadzwyczajnego Zjazdu to 5-7 grudnia br. w Radomiu.

II.

W dalszej części posiedzenia:

– przyjęto wstępne sprawozdanie ZG z działalności za lata 2008 – 2012, przedstawione przez Antoniego Dudę

– przyjęto Regulamin VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego

– przyjęto sprawozdanie Zespołu ds. rokowań z Komendantem Głównym w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Prace zespołu trwają i pocieszającym jest fakt, że w ramach tych prac powołano komisje ds. wypracowania rozwiązań w zakresie przyznawania dodatków dla policjantów. Dotyczy to uzależnienia wysokości dodatku od wysługi lat i wypracowania kompromisu w sprawie dodatków dla policjantów odchodzących na emerytury.

W sprawie środków pochodzących z niepełnego zatrudnienia, Komisja uzyskała informację, że w ramach tych środków Komendant Główny przekazał w ostatnim czasie do Komend Wojewódzkich, kwotę 4 mln złotych na nagrody dla policjantów. Z pozostałych jeszcze około 28 mln Komendant rozliczy się po 15 grudnia br.

W punkcie posiedzenia dot. bieżących spraw i wolnych wniosków, złożyłem wniosek o przyjęcie decyzji Prezydium ZW w Opolu, jako uchwały Zarządu Głównego. Treść decyzji dotyczy zwrócenia się do Komendanta Głównego Policji o natychmiastowe podjęcie działań w celu ujednolicenia praktyk dot. przenoszenia członków Zarządów Wojewódzkich oddelegowanych do pracy w związkach w dyspozycje Komendantów Wojewódzkich Policji wszystkich garnizonów w kraju. Uchwała o takiej treści została przyjęta przez ZG jednogłośnie.

Po omówieniu jeszcze kilku bieżących spraw posiedzenie ZG zakończono.

 

Przewodniczący ZW

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT