Narada służbowa: wystąpienia NSZZ Policjantów!

Narada służbowa: wystąpienia NSZZ PolicjantówPrezentujemy wystąpienia przedstawicieli ZG NSZZ Policjantów podczas odbywającej się w dniach 14-15 kwietnia narady służbowej kadry kierowniczej Policji.

 

W pierwszym dniu obrad, w krótkiej dyskusji po wystąpieniu ministra Sienkiewicza głos zabrał m.in. Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems, który zapytał o możliwość wejścia w życie zmodyfikowanych zasad naliczania dodatku stażowego. W odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych stwierdził, że otrzymane w tej sprawie dokumenty z Komendy Głównej Policji „wymagają analizy budżetowej”. Kierownictwo MSW chciałoby móc powiedzieć „tak” w sposób odpowiedzialny, ponieważ decyzja dotyczy środków wakatowych i musi to jeszcze trochę potrwać.

W drugim dniu obrad, najważniejsze sprawy wynikające z bieżącej działalności NSZZ Policjantów przedstawili Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems i Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Tomasz Krzemieński. Przewodniczący ZG zauważył, że rok 2013 był okresem wielu istotnych wydarzeń w polskiej Policji i w związku zawodowym policjantów. W rok ten wchodziliśmy z nadzieją na dobrą współpracę z kierownictwem Policji, opartą na zasadach wzajemnego poszanowania i partnerskich zasadach. Zasady współpracy zostały opisane w zawartym 6 grudnia 2013 roku porozumieniu Komendanta Głównego Policji z ZG NSZZ Policjantów, które dzisiaj ZG ocenia bardzo pozytywnie. Przewodniczący ZG podziękował Komendantowi Głównemu Policji za „odważną decyzję” o podpisaniu porozumienia, a także za współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów, w tym przygotowywanie wspólnego projektu w sprawie dodatku za wysługę lat oraz w sprawie regulacji dodatków służbowych i funkcyjnych. Podkreślił, że budującym jest, że wypracowane zasady są pomocne w budowaniu właściwych relacji na szczeblu komend wojewódzkich Policji. W tym kontekście przywołał porozumienie o współpracy między NSZZ Policjantów a kierownictwem służbowym zawarte niedawno w Opolu. Przewodniczący ZG pozytywnie ocenił relacje przełożony – podwładny w woj. opolskim, kierując za zauważone tam pozytywne zmiany podziękowania do Pani insp. Ireny Doroszkiewicz – Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W dalszej części swojego wystąpienia Przewodniczący ZG skierował zaproszenie do współpracy na wszystkich szczeblach przy organizacji obchodów 95 rocznicy powołania Policji Państwowej, w tym Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego oraz zaapelował o wsparcie i pomoc w organizacji przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia NSZZ Policjantów. Wspólnych działań wymagać będzie również przygotowanie nowego, spełniającego aktualne oczekiwania programu grupowego ubezpieczenia dla policjantów i pracowników Policji. Kończąc, przewodniczący ZG jeszcze raz podziękował za dobrą współpracę w 2013 roku Komendantowi Głównemu Policji, jego zastępcom, Komendantom Wojewódzkim Policji i wszystkim, którzy wspierają polską Policję.

Wiceprzewodniczący ZG odniósł się do zmian w przepisach będących w zainteresowaniu NSZZ Policjantów. Tezy wystąpienia w tym zakresie:

• Ustawa o L-4. Minister Spraw Wewnętrznych w swojej wypowiedzi w pierwszym dniu narady zarzucił związkom zawodowym „nieelastyczność”, gdy tymczasem były one gotowe do daleko idącego kompromisu i nie kwestionowały działań kontrolnych proponowanych w ustawie, proponowały też okres karencji, w którym zwolnienie lekarskie przez określoną liczbę dni pozostawałoby pełnopłatne. Analogiczną propozycję złożył w Sejmie wiceprzewodniczący komisji spraw wewnętrznych, niestety bez skutku. Ustawa została uchwalona, a jest zła i krzywdząca dla środowiska. NSZZ Policjantów będzie zabiegał o jej nowelizację poprzez wprowadzenie wnioskowanego uprzednio okresu karencji (30 dni).

• Projekt obywatelski ustawy o płatnych nadgodzinach oraz ekwiwalencie finansowym za służbę pełnioną w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Projekt ten jest przygotowywany przez kancelarię prawną, z którą zawarta została stosowna umowa. Jest on konsekwencją uchwalenia ustawy o L-4. Już na etapie jej procedowania związki zawodowe podkreślały, że nie można przyjmować rozwiązań z kodeksu pracy wybiórczo, tzn. ustalić stawkę za okres pobytu na zwolnieniu lekarskim na poziomie 80 %, nie regulując zarazem kwestii, których dotyczy projekt obywatelski.

• Ustawa modernizacyjna. Zdaniem NSZZ Policjantów istnieje pilna konieczność uchwalenia nowej ustawy modernizacyjnej, określającej przede wszystkim fundamentalną z punktu widzenia związku zawodowego kwestię wzrostu płac. W okresie lat 2010 – 2014 średni wzrost płacy funkcjonariusza wyniósł 60 złotych brutto. Efekty wcześniejszej ustawy modernizacyjnej z lat 2007 – 2009 zostały w dużej mierze zaprzepaszczone. NSZZ P otrzymał projekt nowej ustawy od jednego z ugrupowań parlamentarnych.

• Dodatek stażowy. Wypowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych na ten temat po raz kolejny jest niejasna. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ciągle coś się nam zabiera nic nie dając w zamian. Zmienione zasady naliczania dodatku stażowego w momencie ich wprowadzenia nie rodzą żadnych skutków finansowych, dziwi więc brak pozytywnej decyzji w tej sprawie.

• Łączenie emerytury z rentą. Ubiegłoroczny projekt w tej sprawie został podzielony na dwie części, z których procedowana jest obecnie tylko ta dotycząca komisji lekarskich. Oznacza to, że w kwestii łączenia emerytury z rentą na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło i mamy nadzieję, że tak pozostanie.

Po wypowiedziach przedstawicieli ZG NSZZ Policjantów Komendant Główny Policji podziękował związkom zawodowym za współpracę, zauważając, że nie zawsze jest ona łatwa, ale służy obu stronom.

W podsumowaniu narady nadinsp. Marek Działoszyński stwierdził, że Policja jest organizacją uczącą się, która korzysta z dobrych pomysłów. Przed nami 95-lecie formacji, będące szansą na zaprezentowanie osiągnięć. Po przypomnieniu poleceń do realizacji Komendant Główny Policji złożył wszystkim uczestnikom narady serdeczne życzenia wielkanocne.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT