Niemowy przed Komisją Finansów Publicznych?

Ani wiceminister, ani żaden z obecnych na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych komendantów nie zabrał głosu w sprawie podwyżek dla służb mundurowych pomimo wyraźnych zachęt ze strony przewodniczącego komisji – Dariusza Rosatiego.

Dostępny jest już pełen zapis posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 4 stycznia 2012′. Prezentujemy przebieg posiedzenia dotyczący budżetu służb mundurowych.

Jeśli chodzi o znalezienie środków na podwyżki dla pozostałych służb mundurowych to, jak pamiętamy Komisja Administracji i Służb Wewnętrznych nie sformułowała wniosku w tej sprawie. Trzeba docenić w tej sytuacji posła Wójcika, który uwagę w tej sprawie na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych zgłosił.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych – Dariusz Rosati w tej sytuacji wyraźnie zachęcał do udziału w dyskusji obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, jednak żaden z przedstawicieli MSW, ani żaden z komendantów nie zabrał głosu w tej sprawie…O rozważenie wniosku posła Wójcika poprosił panią minister finansów sam przewodniczący Rosati…
Trudno się dziwić, że przy takim „quasi poparciu” służb mundurowych ze strony swoich przełożonych ich uposażenia stoją w miejscu od kilku lat.
Warto przypomnieć, że podczas wcześniejszego posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wniosek w sprawie podwyżek dla służb mundurowych złożył obecny na posiedzeniu Antoni Duda, przewodniczący NSZZ Policjantów. Również wówczas, żaden ze zwierzchników nie kwapił się do zabrania głosu.
Zachęcam do przeczytania całego zapisu posiedzenia Komisji Finansów Publicznych – można się z tego zapisu dowiedzieć choćby, jak skutecznie walczył o finanse dla służb specjalnych przewodniczący tej komisji, Stanisław Wziątek oraz obecni na posiedzeniu szefowie służb specjalnych.

Źródło:ZG NSZZP

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=616F703F7CE5E3A3C1257983004EBAA9

Oto pełen zapis posiedzenia Komisji Finansów Publicznych:

Przewodniczący poseł Dariusz Rosati (PO):
Otwieram posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Witam wszystkich przybyłych. Stwierdzam kworum.
Porządek – drugiego już – dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie opinii Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam przyjęcie porządku dziennego w zaproponowanej formie.
Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Posiedzenie – jak wszyscy wiemy – poświęcone jest rozpatrywaniu opinii tzw. komisji branżowych na temat poszczególnych części budżetu państwa. Członkowie Komisji Finansów Publicznych otrzymali te opinie, a także opracowania Biura Analiz Sejmowych dotyczące tych części. Rozpatrywanie projektu budżetu w częściach dotyczących poszczególnych komisji będzie obywało się według ustalonego wcześniej porządku. Najpierw wysłuchamy posła sprawozdawcy reprezentującego komisję branżową, następnie posła koreferenta reprezentującego Komisję Finansów Publicznych, po czym odbędzie się runda pytań i dyskusji, na końcu poproszę przedstawicieli instytucji administracji publicznych, dysponentów omawianych części budżetowych o ustosunkowanie się do tych pytań.
W związku z tym chciałbym powitać obecnych na naszym posiedzeniu przedstawicieli naczelnych organów administracji państwowej i instytucji, które są dysponentami części budżetu, będących przedmiotem dzisiejszych obrad naszej komisji. Witam panią minister Hannę Majszczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pana Wojciecha Nowickiego – podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana Stanisława Rakoczego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, pana Czesława Mroczka – sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pana Macieja Berka – prezesa Rządowego Centrum Legislacji, pana Włodzimierza Karpińskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, pana gen. Wiesława Leśniakiewicza – komendanta Państwowej Straży Pożarnej, pana Jerzego Matusika – zastępcę szefa Biura Ochrony Rządu. (później dotarł na posiedzenie nadinsp. Trela.).

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego – opinii Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych na temat wyszczególnionych części budżetu. Mamy tutaj pewną trudność techniczną. Bowiem w związku z nowym podziałem kompetencji w ramach administracji rządowej – podziałem starego i utworzeniem nowego ministerstwa – Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawi opinię dotyczącą części budżetowych będących w dyspozycji zarówno nowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacji, a także nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jeżeli państwo posłowie nie mogą na razie zorientować się w tym, to śpieszę uspokoić, że w trakcie naszych prac na pewno wszystko będzie o wiele jaśniejsze. A zatem, chciałbym prosić pana posła Wójcika o przedstawienie opinii Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczącej części budżetowych 16 i 83, planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 13 oraz trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej. Chodzi o to wszystko, co dotyczy budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bardzo proszę, panie pośle.

Poseł Marek Wójcik (PO) – spoza składu Komisji:

Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu państwa na 2012 r. w tych częściach.
Przewodniczący poseł Dariusz Rosati (PO):
Dziękuję bardzo za tę zwięzłą wypowiedź. Poproszę pana posła o przedstawienie opinii Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczącej części budżetowej 75, której dysponentem jest Rządowe Centrum Legislacji.
Poseł Marek Wójcik (PO) – spoza składu Komisji:
Panie przewodniczący, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zaopiniowała pozytywnie tę część budżetową.
Przewodniczący poseł Dariusz Rosati (PO):
Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę o opinię Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczącą części budżetowych 42, 83, 85, przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych z zał. nr 6 oraz planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 13. Czyli wszystko, co dotyczy budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Poseł Marek Wójcik (PO) – spoza składu Komisji:
Panie przewodniczący, Komisja również zaopiniowała te części pozytywnie. Natomiast jestem zobligowany do przedstawienia nie tyle wniosku Komisji, bo taki nie został uchwalony, ale pewnej uwagi, która była troską Komisji w tej części budżetu. W budżecie znalazła się rezerwa na podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji od 1 lipca 2012 r. To jest rezerwa celowa z poz. 72. Ta rezerwa z pewnością jest wystarczająca na podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy Policji. Natomiast największe emocje podczas prac Komisji budził fakt, iż pozostałe służby będące w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli Straż Pożarna i Straż Graniczna, chociaż do tej pory były podobnie traktowane, jeżeli chodzi o kształtowanie wynagrodzeń, nie otrzymają takich podwyżek w 2012 r.
Podczas prac Komisji podejmowaliśmy próby znalezienia w budżecie – w częściach powierzonych nam do zaopiniowania – 100.000 tys. zł – bo o takiej kwocie mówimy – na podwyżki dla tych funkcjonariuszy. Niestety, nie udało nam się. Nie sformułowaliśmy oficjalnego wniosku do Komisji Finansów Publicznych ze wskazaniem źródła, z którego można byłoby sfinansować takie podwyżki. Natomiast mamy nadzieję, że Komisja Finansów Publicznych mając możliwość ingerowania w całość budżetu państwa, pochyli się również nad tym problemem i być może uda się go rozwiązać. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Dariusz Rosati (PO):
Panie pośle, pochwaliłem pana za zwięzłość, ale chyba uczyniłem to pochopnie, ponieważ natychmiast rozwinął się pan zgłaszając propozycję, która jeżeli będzie wniesiona w charakterze formalnej poprawki, musi wskazywać źródło finansowania. Wtedy będzie przedmiotem prac naszej komisji. Rejestrujemy pański głos w tej sprawie.
Chciałbym poprosić pana posła o opinię na temat pozostałych części budżetowych, będących przedmiotem uwagi Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Obecnie są one w dyspozycji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Chodzi o części budżetowe 17, 43 i 85.
Poseł Marek Wójcik (PO) – spoza składu Komisji:
Panie przewodniczący, moja wypowiedź będzie zwięzła. W częściach, które pan wymienił, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu.
Przewodniczący poseł Dariusz Rosati (PO):
Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz poprosić o opinię posła koreferenta – członka naszej komisji, pana posła Konstantego Oświęcimskiego.
Poseł Konstanty Oświęcimski (PO):
Panie przewodniczący, panowie ministrowie, panowie komendanci, szanowni państwo, skrócę swoje wystąpienie. Nie będę szczegółowo omawiał poszczególnych części. Były one przedmiotem analizy Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Skupię się na niektórych ważnych zagadnieniach.
Na początek kilka cyfr. Najważniejszą częścią jest na pewno część 42 – Sprawy wewnętrzne. Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. przewiduje w części 42 wydatki w łącznej kwocie 17.616.640 tys. zł, z tego najwięcej przypada na działy Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 7.241.627 tys. zł (41%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.800.531 tys. zł (55,6% ogólnej części wydatków).
Wymienioną wyżej kwotę wydatków (ponad 17.000.000 tys. zł) można podzielić na następujące grupy: dotacje – 153.000 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.605.000 tys. zł, w tym emerytury i renty – 7.184.000 tys. zł. Kolejną grupą są wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9.500.000 tys. zł, z tego wynagrodzenia wraz pochodnymi – ok. 7.733.000 tys. zł. Następną grupą są pozostałe wydatki bieżące – 1.793.000 tys. zł. Wydatki majątkowe wynoszą 295.646 tys. zł.
Jeżeli chodzi o szczegółowe nakłady na formacje z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – to są służby, takie jak Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna czy BOR, które strzegą praworządności i bezpieczeństwa naszego państwa, ich bezpośrednie działanie ma przełożenie na nasze życie codzienne i też – można powiedzieć – na nasze dobre samopoczucie – łączne nakłady planowane na Policję w 2012 r. wynoszą 8.131.183 tys. zł. Liczba etatów – 102.309 etatów. Jest to na poziomie roku bieżącego. Zatem Policji nic nie przybywa i nic nie ubywa.
Jeżeli chodzi o etaty w podziale na poszczególne jednostki, to – jak wiadomo – najwięcej etatów posiadają komendy powiatowe – ponad 77 tys., następnie komendy wojewódzkie – 20.876 oraz Komenda Główna – 3381. Planowane przeciętne miesięczne uposażenie policjantów wynosi ok. 4037 zł, w komendach powiatowych – 3908 zł, w komendach wojewódzkich – 4217 zł, w Komendzie Głównej – 5591 zł.
Nakłady na Państwową Straż Pożarną w 2012 r. wynoszą 2.276.437 tys. zł. Zapewniają one obsadę 30.490 etatów. Podobnie jak w Policji, liczba etatów w PSP nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Przeciętne miesięczne uposażenie strażaków w 2012 r. wyniesie 3945 zł.
Nakłady na Straż Graniczną w 2012 r. wynoszą 1.280.837 tys. zł. Liczba funkcjonariuszy – 4400. W porównaniu z 2011 r. nie ulega zmianie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie w Komendzie Głównej – 3800 zł, w oddziałach – 2413 zł.
Ostatnia formacja to Biuro Ochrony Rządu. Budżet wynosi 189.505 tys. zł, co zapewnia zatrudnienie 2286 funkcjonariuszy z przeciętnym uposażeniem miesięcznym 4204 zł.
Ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o finanse, są środki ujęte w rezerwach celowych. Zostały zaplanowane w 12 pozycjach, m.in. takich jak przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1.422.000 tys. zł, budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 71.000 tys. zł. Zaplanowano również środki – nie będę przytaczał liczby – na pomoc dla repatriantów, pomoc społeczności romskiej i pomoc dla cudzoziemców. Na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych zaplanowano środki w wysokości ok. 52.000 tys. zł. Kolejną pozycją są środki na realizację rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” – 3000 tys. zł. Następnie, rezerwa na zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – 20.000 tys. zł. Środki z tej rezerwy zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, czyli na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. W poz. 69 zaplanowano środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w kwocie ok. 50.000 tys. zł. W poz. 72 przewidziano środki na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Policji od 1 lipca 2012 r. w kwocie 202.143 tys. zł.
Jak wspomniał przedstawiciel Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na posiedzeniu Komisji, a także poza posiedzeniem Komisji trwa ciągła dyskusja na temat możliwości sfinansowania podwyżek dla pozostałych służb, nie tylko dla Policji i wojska, ale Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich udział w sytuacjach nadzwyczajnych. Funkcjonariusze tych służb zawsze ruszają z pierwszą pomocą w przypadku powodzi oraz różnego rodzaju kataklizmów. Ponadto – co istotne dla Straży Granicznej – w bieżącym roku będą wzmożone kontrole graniczne związane z EURO 2012.

Dołączam się do prośby przedstawiciela Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, żebyśmy – jeżeli istnieje taka możliwość – z inicjatywy Komisji Finansów Publicznych razem z panami komendantami, przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zastanowili się, czy można – w trakcie przygotowania budżetu pod głosowanie – wygospodarować kilkadziesiąt milionów zł na podwyżki dla pozostałych służb, aby uniknąć pewnych niedomówień. Wiemy, że niektóre służby szykują się do akcji protestacyjnej, co może być kłopotliwe.

Zwróciłem uwagę na najważniejsze kwestie. Dokładne omówienie całości wymagałoby ponad godziny. Nie chciałbym przedłużać.
Dodam, że wydatki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2012 r. będą znacznie mniejsze niż w 2011 r. Większe wydatki w ubiegłym roku były związane z pełnieniem przez Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Wydatki KPRM w 2012 r. wyniosą 117.052 tys. zł.
Nie będę omawiał szczegółowo poszczególnych funduszy, budżetów wojewodów i administracji publicznej, bo to znacznie przedłużyłoby moje wystąpienie. Ale jeżeli będą pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący poseł Dariusz Rosati (PO):
Dziękuję, panie pośle.

Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów posłów chciałby zadać pytanie lub zgłosić wniosek czy poprawkę? Nie widzę chętnych. W związku z tym chciałbym zapytać przedstawicieli instytucji będących dysponentami części budżetowych, o których mówiliśmy, czy w tej części dyskusji chcieliby wypowiedzieć się na temat zgłoszonych opinii, może nie tyle przez pana posła Wójcika, bo te były krótkie, ale tej ostatniej bądź jego wniosku. Patrzę na przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Policji, Straży… Witam w naszym gronie pana nadinspektora Andrzeja Trelę – zastępcę komendanta głównego Policji.

Jeżeli nie ma chętnych – bo nie ma obowiązku wypowiadać się – to – polecam wniosek o 100.000 tys. zł uwadze pani minister, ale nie proszę o odpowiedź w tej chwili – stwierdzam, że zakończyliśmy omawianie opinii Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej części budżetowych będących w dyspozycji instytucji, o których mówiliśmy…

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=616F703F7CE5E3A3C1257983004EBAA9

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT