O dodatkowym wynagrodzeniu dla policjanta

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 

Projekt z dnia
21 listopada 2011 r.

 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia………………….………2011 r.
w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, zwanych dalej „zadaniami zleconymi”;
2) wysokość i sposób obliczania dodatkowego wynagrodzenia;
3) tryb wypłacania dodatkowego wynagrodzenia.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) kwota bazowa – kwotę ustaloną dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w ustawie budżetowej;
2) obsługa – sprawdzenie, w każdym dniu używania sprzętu transportowego, sprawności technicznej tego sprzętu oraz stanu technicznego jego zespołów i podzespołów, ze szczególnym uwzględnieniem układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy;
3) przełożony właściwy w sprawach osobowych – Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dyrektora instytutu badawczego, komendanta szkoły policyjnej, komendanta powiatowego, miejskiego lub rejonowego Policji.
§ 3. Za każdy dzień wykonywania zadań zleconych na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnioną policjantowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:
1) obsługę transportera opancerzonego, miotacza wody lub gazu, ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t. – w wysokości 0,25% kwoty bazowej;
2) ręczne mycie sprzętu transportowego określonego w pkt 1 – w wysokości 0,50% kwoty bazowej;
3) obsługę łodzi motorowej – w wysokości 0,30% kwoty bazowej;

 

4) bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA – w wysokości 0,20 % kwoty bazowej;
5) przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie zgodnie z instrukcją obsługi oraz zakonserwowanie agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA – w wysokości 2 % kwoty bazowej.
§ 4. Dodatkowe wynagrodzenie jest obliczane jako iloczyn liczby dni wykonywania zadań zleconych oraz stawki dodatkowego wynagrodzenia, przysługującej za każdy dzień wykonywania zadań zleconych, wyrażonej jako procent kwoty bazowej.
§ 5. Dodatkowe wynagrodzenie policjanta wykonującego zadania zlecone oblicza się odrębnie dla każdego rodzaju zadania, o którym mowa w § 3.
§ 6. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie imiennej listy, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. Nr 50, poz. 456).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych


 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT