Obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów

Obradujący 18 listopada Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił zwołać zjazd sprawozdawczy w ramach obecnej kadencji w dniach 17 – 18 grudnia 2014 roku. Zjazd odbędzie się w Warszawie, a udział w nim wezmą delegaci wybrani podczas konferencji sprawozdawczo – wyborczych w 2012 roku.

Zarząd Główny wyraził wolę utworzenia, z udziałem NSZZ Policjantów, Federacji Służb Mundurowych i Publicznych oraz desygnował pięciu przedstawicieli do grupy inicjatywnej, mającej na celu utworzenie i sądową rejestrację Federacji, która mogłaby w przyszłości zastąpić obecną Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Podczas obrad ZG omówiono także realizację innych priorytetów działania NSZZ Policjantów. Przypomniano, że w roku 2014 na podstawie dwóch porozumień Komendanta Głównego Policji z ZG NSZZ Policjantów ze środków z tytułu niepełnego zatrudnienia skierowano kwotę 36,5 mln złotych z przeznaczeniem na okresowy wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych. Członkowie ZG zostali poinformowani o aktualnym stanie prac nad zmianami w zakresie dodatku stażowego, w tym z odpowiedzią na interpelację poselską, z której jednoznacznie wynika, że już w najbliższym czasie dojdzie do nowelizacji rozporządzenia w tym zakresie w kierunku oczekiwanym przez środowisko policyjne. Przedstawiciele ZG w zespole ds. inicjatywy obywatelskiej złożyli sprawozdanie z dotychczasowych prac w tym zakresie i przekazali informację o harmonogramie dalszych działań. ZG podjął też uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie art. 115 a ustawy o Policji. Planowane jest również skierowanie wniosku do TK w sprawie ustawy o L-4, które będzie poprzedzone wystąpieniem do Rzecznika Praw Obywatelskich. W toku, na podstawie umów zawieranych przez poszczególne Zarządy Wojewódzkie z firmą „Omega”, są pozwy zbiorowe dotyczące braku waloryzacji płac policjantów w latach 2009 – 2014. Zarząd Główny przyjął ponadto tekst projektu porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a związkami zawodowymi, mającego na celu określenie kompetencji stron w zakresie ustalania warunków, zawierania i prowadzenia obsługi umów dobrowolnego ubezpieczenia grupowego policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin, a także zasad funkcjonowania i korzystania z funduszy prewencyjnych związanych z tymi umowami.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił obszerną informację o działaniach GKR podjętych w związku ze sprzeciwami dotyczącymi przebiegu nadzwyczajnej wojewódzkiej konferencji delegatów NSZZ P woj. lubuskiego, która odbyła się 22 października 2014 roku. Zgodnie z uchwałą GKR odwołanie Przewodniczącego ZW NSZZ P woj. lubuskiego przez tę konferencję odbyło się w sposób sprzeczny ze Statutem NSZZ P i jest bezskuteczne, funkcję przewodniczącego ZW pełni więc nadal Sławomir Kostiuszko.

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT