Od dzisiaj funkcjonuje Centralne Biuro Śledcze Policji

9 października zaczęło funkcjonować Centralne Biuro Śledcze Policji. Większa samodzielność i zdolność do szybszego reagowania w walce z najgroźniejszymi przejawami przestępczości – taki jest główny cel powstania nowej jednostki.

 

Nowa jednostka zastąpi Centralne Biuro Śledcze KGP – komórkę organizacyjną obecnie funkcjonującą w strukturze Komendy Głównej Policji.

Centralne Biuro Śledcze powstało w 2000 r. z połączenia działającego od 1994 r. Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP i powołanego w 1997 r. Biura do spraw Narkotyków KGP. Od początku swojego istnienia CBŚ funkcjonuje jako komórka organizacyjna w strukturze Komendy Głównej Policji. Stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymaga jednak utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w Policji, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem. Celem zmiany jest wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej. Dzięki wyodrębnieniu CBŚP ze struktur Komendy Głównej Policji, powstanie wyspecjalizowana jednostka organizacyjna o ogólnokrajowym zasięgu działania. Zadania CBŚP będą koncertować się na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Proponowana regulacja nada także szersze uprawnienia komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji m.in. w zakresie zarządzania budżetem oraz prowadzenia polityki logistycznej i kadrowej.

Zasady powoływania kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji

Komendant CBŚP będzie powoływany i odwoływany przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Zastępców nowej jednostki będzie powoływał szef Policji, na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Uprawnienia Centralnego Biuro Śledczego Policji

Centralne Biuro Śledcze Policji będzie funkcjonowało na wzór komend wojewódzkich oraz komendy stołecznej. Komendant CBŚP będzie posiadał uprawnienia m.in. w zakresie:

– czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczących kontroli operacyjnej,

– czynności kontrolowanego przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa,

– czynności kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej,

– przekazywania prokuratorowi zgromadzonych materiałów,

– komendant nowej jednostki będzie mógł także występować z wnioskami o udostępnienie danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych.

Do tej pory wnioski o wykonywanie tych czynności do odpowiednich organów składał Komendant Główny Policji lub Komendanci Wojewódzcy.

Budżet

Wydatki związane z funkcjonowaniem CBŚP będą ujmowane w planie finansowym Komendy Głównej Policji oraz odpowiednich komend wojewódzkich.

Inne zmiany w ustawie o Policji

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw ma także na celu uzupełnienie obowiązujących przepisów o kwestie dotyczące poszukiwania osób. Policja będzie miała prawo do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych w zakresie poszukiwania zaginionych osób.

Ustawa zakłada także poszerzenie zbioru danych, które będą gromadzone i przetwarzane w bazie danych DNA, o dodatkowe kategorie tj. osoby zaginione oraz dane osób, od których pobierano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości. W projekcie ustawy określono też zasady funkcjonowania zbiorów danych daktyloskopijnych, których administratorem jest Komendant Główny Policji. W zbiorze tym będą gromadzone i przetwarzane informacje dotyczące osób zaginionych oraz dane osób, od których pobrano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości.

źródło ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT