Opinia dot. projektu ustawy.

OPINIA ZW NSZZ Policjantów w Opolu

w/s. projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i zmianie innych ustaw

 

Po zapoznaniu się z przedstawionym projektem ww. ustawy ZW w Opolu stwierdza, że przedmiotowy projekt należy odrzucić całości, jako niezgodny z zapisami Konstytucji  RP, oraz innych aktów prawnych. Jest on również propozycją sprzeczną z obietnicami obecnego Rządu o niezbywalnych prawach policjantów do odejścia na emeryturę na dotychczasowych zasadach.

Zapisy analizowanego projektu są niespójne i budzą bardzo wiele wątpliwości co do interpretowania ich intencji. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia nowych aktów prawnych, winny one być pisane prostym językiem, zrozumiałym dla odbiorcy, a zawarte w nich sformułowania nie powinny być dwuznaczne i trudne do zinterpretowania.

Ponadto projekt narusza zasadę praw nabytych wobec funkcjonariuszy pozostających od wielu lat w służbie, zmienia zasady odejścia na emeryturę jakie obowiązywały w dniu przyjęcia ich do służby. Również z uwagi na niejasne zapisy, szczególnie w części „przepisy zmieniające” można wnioskować, że mogą zostać naruszone także prawa nabyte emerytów i rencistów policyjnych, którzy nabyli prawo do podwyższenia emerytury z tytułu orzeczenia choroby mającej związek ze służbą.

Zarząd Wojewódzki stoi na stanowisku, że jakiekolwiek zmiany w przytoczonych przepisach mogą dotyczyć jedynie funkcjonariuszy wstępujących do służby po wejściu tych przepisów w życie. Takie zmiany mogą bowiem mieć wpływ na ich decyzje o wstąpieniu do służby.

Projekt w przedstawionej formie jest nie do przyjęcia!

Za Zarząd: Przewodniczący  Benedykt Nowak

(Takie stanowisko zostanie przekazane do ZG w Warszawie)

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT