Priorytety MSW!

Zapewnienie bezpieczeństwa granic w kontekście konfliktu na Ukrainie oraz opracowanie przejrzystych zasad ochrony obywateli w sytuacjach zagrożeń – to najważniejsze z zadań kierowanego przez Teresę Piotrowską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Szefowa MSW określiła priorytety działań resortu podczas posiedzenia sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Wśród najważniejszych zadań Ministerstwa znalazły się także m.in. poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach, walka z korupcją i przestępczością gospodarczą oraz rozwój rejestrów państwowych. Priorytety te zostały przedstawione przez panią minister na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, które nadal trwa – relacja na żywo Transmisja na żywo

Bezpieczeństwo granic

Priorytetem dla kierowanego przez Teresę Piotrowską ministerstwa będzie zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz terytorium Polski, w kontekście konfliktu na Ukrainie. Do tej pory Nadbużański i Bieszczadzki Oddziały Straży Granicznej wzmocniono liczbą ponad 400 funkcjonariuszy. Dodatkowo, jeśli zajdzie taka konieczność, granica wschodnia może zostać wzmocniona o kolejnych 500 funkcjonariuszy. Stale realizowany jest także program wsparcia technicznego Straży Granicznej. Przeznaczono ok. 80 mln. zł na nowy sprzęt m.in. zakup samolotów bezzałogowych i lekkich samolotów obserwacyjnych. Pieniądze zostaną wydane także na nowe wieże obserwacyjne oraz niezbędny sprzęt optoelektroniczny. Teresa Piotrowska zapowiedziała także skorzystanie z unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w ramach którego Polska może otrzymać 63,4 miliony Euro m.in. dla Straży Granicznej. W Ministerstwie opracowany został także plan działania w przypadku nagłego napływu dużej liczby uchodźców do Polski. Dokument kompleksowo opisuje system reagowania wszystkich służb i jednostek podległych MSW, a także uwzględnia współpracę z administracją terenową i siłami zbrojnymi.

Ochrona ludności cywilnej

Jednym z priorytetów MSW będzie także opracowanie czytelnych ram prawnych dla zasad ochrony obywateli w sytuacjach zagrożeń. Teresa Piotrowska poinformowała, że w MSW dokonano przeglądu oraz analizy obowiązującego prawa, pod kątem dokonania niezbędnych zmian, szczególnie istotnych z punktu widzenia aktualnych wydarzeń. W resorcie trwają prace nad projektem założeń do ustawy o ochronie ludności. Zakłada on m.in. jasne procedury udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej, usprawnienie współpracy organów i służb odpowiedzialnych za ochronę ludności, ścisłą współpracę państwowych służb ratowiczo-gaśniczych z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Proponowane przepisy mają zapewnić skuteczne informowanie i alarmowanie ludności o ewentualnych niebezpieczeństwach. W myśl nowych regulacji, MSW położy również nacisk na kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie zachowań w obliczu zagrożeń.

Bezpieczeństwo na drogach

Kolejnym priorytetem MSW jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Spośród krajów Unii Europejskiej Polska znajduje się na przedostatnim miejscu pod względem liczby zabitych w wypadkach na milion mieszkańców. Teresa Piotrowska poinformowała, że utrzymana zostanie zwiększona liczba kontroli kierowców na obecność alkoholu w organizmie. Zachowany zostanie także zwiększony stan etatowy wydziałów ruchu drogowego w komendach policji. W dalszym ciągu swoje działania będą prowadzić specjalne zespoły do spraw walki z piractwem drogowym. Niebawem w życie wejdzie także zmiana przepisów zaostrzająca kary dla pijanych kierowców oraz piratów drogowych. Jak pokazują statystki dotychczasowe działania w tym zakresie przynoszą oczekiwane efekty.

Monitoring w szkołach

Teresa Piotrowska zapowiedziała zwiększenie do 50% dofinansowania projektów na budowę bądź rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach. Działania te będą prowadzone od 2016 r. w ramach kontynuacji rządowego Programu „Razem Bezpieczniej”.

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Kolejnym z priorytetów Ministerstwa będzie podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochronę osób najbardziej na nią narażonych. Od początku 2014 r. policjanci korzystają ze specjalnego schematu reagowania na przemoc domową (program algorytmów kwestionariuszy) pod kątem wykrywania sytuacji, które mogłyby nieść zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar. Teresa Piotrowska zapowiedziała stałą analizę skuteczności programu.

Walka z korupcją i przestępczością gospodarczą

Szefowa MSW poinformowała także, że jednym z jej najważniejszych zadań będzie przeciwdziałanie korupcji oraz przestępczości tzw. białych kołnierzyków. Teresa Piotrowska poinformowała, że niebawem zostanie powołany międzyresortowy zespół, którego zadaniem będzie wdrożenie Rządowego programu przeciwdziałaniu korupcji na lata 2014-2019. Opracowany zostanie również dokument określający główne obszary polityki państwa w zakresie walki z tym zjawiskiem. Teresa Piotrowska zapowiedziała, że szczególna uwaga zostanie zwrócona na zwalczanie przestępczości podatkowej, przestępczości na rynku bankowym i rynku ubezpieczeń oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw gospodarczych. Szefowa MSW poinformowała także o dalszej realizacji działań podejmowanych w ramach zwartego w styczniu porozumienia z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną dotyczącego zwalczania przestępczości gospodarczej. Głównymi celami porozumienia są m.in. udoskonalenie mechanizmów zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw, zwiększenie funkcjonalności Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia oraz przygotowanie nowych rozwiązań prawnych.

Standaryzacja komend

Kontynuowany będzie Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Na budowy i remonty nowych komend oraz komisariatów rząd przeznaczył dodatkowy miliard złotych, który będzie wydany w latach 2013-2015. Program zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji oraz ujednolicenie standardu zewnętrznego i wewnętrznego obiektów policyjnych. W 2014 roku trwa realizacja 141 zadań, w tym 71 inwestycji i 70 remontów. W przyszłym roku przewidziano do realizacji 82 zadania – 41 inwestycji i 41 remontów.

Przyjazne urzędy – Program pl.ID

W 2015 r. zaplanowane jest zakończenie projektu pl.ID polegającego na przebudowie Systemu Rejestrów Państwowych. Prace obejmują budowę lub modernizację rejestru PESEL, rejestru Dowodów Osobistych, Bazy Usług Stanu Cywilnego wraz z aplikacją dostępową do Systemu Rejestrów Państwowych oraz modernizacją infrastruktury. Dzięki tym zmianom usprawniona zostanie obsługa obywateli i przedsiębiorców m.in. zwiększy się dostępność usług elektronicznych, a załatwienie sprawy w urzędzie nie będzie wymagało wielokrotnych wizyt.

Rejestry Państwowe dla obywateli

Teresa Piotrowska zapowiedziała również dalsze prace nad systemem CEPiK 2.0. Nowe rozwiązanie zastąpi obecny system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki zmianom zminimalizowane zostaną przypadki niezgodności pomiędzy dokumentami i danymi przekazywanymi do bazy. Systematycznie uruchamiane będą także kolejne usługi dla obywateli oparte na rejestrze CEPiK. Aktualnie funkcjonują dwie e-usługi, pozwalające on-line sprawdzić informacje o pojazdach i autobusach. W ramach dalszych prac nad systemem CEPiK 2.0 obywatelom udostępnione zostaną m.in. informacje o punktach karnych i informacje o ośrodkach szkolenia kierowców.

źródło: ZG, MSW

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT