Zachorowalność wśród policjantów

W ostatniej edycji badania satysfakcji z pracy/służby, zrealizowanej przez Wydział Analiz Gabinetu KGP w styczniu 2014 roku, poza kwestiami związanymi z oceną warunków pracy/służby, motywacją, powodami zadowolenia, trudnościami itp., po raz pierwszy poruszono kwestię zachorowalności wśród policjantów.

Jak wskazują wyniki badania, połowa z nich (50,7 proc.) w ciągu minione­go roku nie przechodziła żadnej cho­roby. Ponad jedna czwarta funkcjonariuszy chorowała raz (28,3 proc.), a 12,5 proc. – dwa razy. Jest to zgodne z deklarowaną liczbą zwolnień lekarskich. Ponad połowa policjantów (54,2 proc.) twierdzi, że w ogóle nie korzystała ze zwolnienia lekar­skiego, blisko jedna trzecia (30,2 proc.) w ubiegłym roku raz przebywała na zwol­nieniu, a jedna dziesiąta (10,8 proc.) – dwa razy.

Funkcjonariusze zostali zapytani także o związek pomiędzy chorobami lub inny­mi problemami zdrowotnymi a charakte­rem i warunkami pełnionej przez nich służby. Większość badanych (69,9 proc.) jest przekonana o istnieniu takiego związ­ku. Jedynie co dziesiąty respondent wska­zuje, że warunki i charakter służby nie mają wpływu na zachorowalność wśród po­licjantów.

Badani oceniali również wpływ poszcze­gólnych czynników związanych ze służbą w Policji na zachorowalność wśród funk­cjonariuszy. Z ich odpowiedzi wynika, że największy negatywny wpływ na zdrowie policjantów ma stres związany z możliwo­ścią popełnienia błędu i jego konsekwen­cjami – wskazało tak niemal dwie trzecie badanych (62,6 proc.).

61,5 proc. funkcjonariuszy wskazuje także na pracę z „trudnymi” obywatela­mi, czyli osobami agresywnymi, nietrzeź­wymi, bezdomnymi czy narkomanami, 60,6 proc. zaś na warunki atmosferyczne podczas służby.

Znaczący wpływ mają również „praca pod statystykę”, (57,7 proc.), nadmiar obowiązków (51,4 proc.) i narażenie na utratę własnego zdrowia i życia podczas służby (50,2 proc.). Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie obrazuje wykres.

Ponad jedna czwarta respondentów (28,4 proc.) twierdzi, że wszystkie choro­by, które przechodzili w 2013 roku, były związane z pełnioną przez nich służbą. Co czwarty ankietowany (23,0 proc.) takiego związku nie dostrzega, a pozostali widzą taki związek w przypadku części swoich chorób.

Badanych poproszono także o opinię do­tyczącą częstotliwości odbywania się okre­sowych badań stanu zdrowia fizycznego policjantów. Prawie połowa (44,3 proc.) wskazuje, że powinny się one odbywać raz w roku, natomiast co piąty badany (20,4 proc.) uważa, że badania okresowe powin­ny być powtarzane co dwa lata.

 

 

Źródło: A. Brzeźniak, Zachorowalność wśród policjantów, „Policja 997”, nr 5(110), maj 2014 r., s. 31.

 

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT