Fundusz Pomocy Prawnej i Socjalnej

Ze Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów:


ROZDZIAŁ VIII

ZWIĄZKOWA OCHRONA PRAWNA
§ 41

Ochrona prawna Związku wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 42

 1. Związek zapewnia ochronę prawną swym członkom. Ochronę tę realizują organy Związku, a wykonywana jest przez osoby uprawnione przez te organy.
 2. Do udzielenia ochrony prawnej uprawniony jest organ Związku działający w imieniu organizacji związkowej, której członkiem jest uczestnik zdarzenia będącego przedmiotem postępowania.
 3. Udział Związku w zakresie ochrony prawnej realizuje się na pisemny wniosek zainteresowanego.

§ 43

 1. Ochrona prawna przysługuje:
  a. członkowi Związku, który wypełnia swe statutowe obowiązki,
  b. rodzinie członka Związku jeżeli roszczenia wynikają z jego śmierci, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od zgonu,
  c. innym osobom na podstawie obowiązującej ustawy o związkach zawodowych

§ 44

 1. Ochrona prawna obejmuje m.in.:
  a. doradztwo prawne,
  b. udział w postępowaniach karnym, cywilnym, administracyjno-prawnym, dyscyplinarnym wynikających ze stosunku służby,
  c. spory wynikające z zachowań członków nie mających związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych,
  d. spory wynikające ze statutowej działalności Związku,
  e. spory odszkodowawcze.
 2. W celu realizacji zadań określonych w § 42-45 ust. 1 można tworzyć fundusze ochrony prawnej (FOP), którymi dysponują zarządy wojewódzkie NSZZ Policjantów. Środki gromadzone w FOP pochodzą z odrębnych składek.
 3. Sposób dysponowania środkami FOP określają poszczególne zarządy wojewódzkie w przyjętych regulaminach, w których można również regulować kwestię ponoszenia w całości lub w części kosztów i opłat sądowych oraz opłat za czynności adwokackie.

§ 45

 1. Organ Związku przyznając ochronę prawną członkowi Związku kieruje się następującymi kryteriami:
  a. charakterem sprawy,
  b. ochroną interesów zainteresowanego,
  c. stopniem zawinienia,
  d. interesem Związku,
  e. specyfiką zawodu policjanta,
  f. zasadami współżycia społecznego.
 2. Odmowę udzielenia ochrony prawnej organ Związku przedstawia zainteresowanemu pisemnie wraz z uzasadnieniem.
 3. Na decyzję organu Związku w tym przedmiocie wnioskodawcy nie przysługuje środek odwoławczy.

§ 46

Organ Związku po przyznaniu ochrony prawnej może ją na każdym etapie postępowania cofnąć, a zainteresowanego poinformować o przyczynach.

§ 47

 1. Organ Związku pozostawia zainteresowanemu dowolność w wyborze pełnomocnika procesowego, przy czym przed udzieleniem ochrony prawnej zainteresowany winien poinformować ten organ o zamierzonej osobie pełnomocnika i przypuszczalnych kosztach.
 2. Wydatki Związku na koszty i opłaty sądowe oraz opłaty za czynności adwokackie ustala się na podstawie aktualnych przepisów.

§48

Objęcie ochroną prawną zobowiązuje zainteresowanego do ścisłej współpracy z organem Związku podczas postępowania.

§49

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów nie ingeruje w spory pracowników, które dotyczą ich poprzedniego miejsca zatrudnienia innego niż Policja.

 

Regulamin FPPiS oraz Wniosek do KFPPiS do pobrania TUTAJ.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT