Komunikat z posiedzenia ZW z dn. 18.10.2021 r.

ilustracja

K O M U N I K A T

z posiedzenia ZW NSZZ P w Opolu

 

 

W dniu 18 października br., odbyło się w Opolu posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów. W czasie posiedzenia omówiono szereg bieżących spraw i problemów nurtujących środowisko policyjne naszego garnizonu.

Omówiono aktualną sytuację w naszej formacji, oraz zapisy porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych, podpisanego w dniu 24 września 2021 roku. Zarząd uznał, że koniecznym jest stały udział naszej organizacji związkowej w ustalaniu priorytetów w przygotowywanej na lata 2022-2025 ustawy modernizacyjnej. Będziemy w czasie tych prac stawiać akcenty na stały wzrost uposażeń policjantów, jak również zmodernizowanie systemu dodatków służbowych i funkcyjnych i dążenie do wprowadzenia progresywnego ich wzrostu, uzależnionego od wysługi lat. Zauważony został również problem niewystarczającej komunikacji pomiędzy Zarządem Głównym, Wojewódzkim, organizacjami terenowymi i członkami naszej organizacji w jednostkach terenowych. Podjęto decyzje o poprawie takiego stanu rzeczy.

W kolejnym punkcie obrad omówiono konieczność zintensyfikowania działań organizacji związkowej w zakresie zaoferowania członkom związku korzystnych propozycji programów socjalnych i rozwiązań aktywizujących wspólne działania integracyjne środowiska. Staje się to w obecnych czasach koniecznością i oczekiwaniem ze strony naszych członków. Przyjęto odpowiednie kierunki działań na przyszłość.

W czasie procedowania wolnych wniosków zwrócono uwagę na problemy zaistniałe w poszczególnych jednostkach terenowych. Między innymi problem z przestrzeganiem przez niektórych przełożonych zapisów porozumienia zawartego w dniu 6 marca 2014 roku pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji, a Zarządem Wojewódzkim. Jest ono nadal obowiązujące i zobowiązuje przełożonych do wspólnego z przedstawicielami związków ustalania regulaminu i zasad przyznawania nagród dla funkcjonariuszy.
Poruszono również problem nieustannego nacisku w niektórych jednostkach na tzw. „Statystyki” i uzyskiwanie wskazanych z góry liczb w zakresie mandatów, pouczeń, wniosków itp.

 

Po zakończeniu posiedzenia reprezentacja Zarządu udała się na rozmowę z Panem Komendantem Wojewódzkim nadinsp. Rafałem Kochańczykiem. W czasie spotkania przedstawiono zgłoszone na posiedzeniu problemy, między innymi dotyczące nieprzestrzegania przez przełożonych obowiązujących zapisów porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Wojewódzkim, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu w kwestiach podziału środków na nagrody dla policjantów. Poruszano również sprawę wszechobecnej w naszej formacji statystyki. Po raz kolejny usłyszeliśmy słowa, że statystyka jest tylko narzędziem do analizowania zagrożeń i pomaga w planowaniu służby i stawianiu odpowiednich akcentów, które mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa. Komendant zapewnił, że nie powinno być nacisków na uzyskiwanie konkretnych liczb w statystyce, lecz na stałą i racjonalną poprawę efektywności służby. Jak stwierdził, przypadki ewidentnych nacisków na  osiąganie wyników statystycznych powinny być zgłaszane i piętnowane, gdyż nie jest to celem działania Policji.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia i zakończyło się obietnicą o zajęcia się przez Szefa Opolskiej Policji przedstawionymi problemami.

 

Wyrażamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do poprawy warunków służby policjantek i policjantów naszego garnizonu.

 

Przewodniczący ZW

   Benedykt Nowak

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT