Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę

ilustracja

10 stycznia Rząd w trybie pilnym sprzyjał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę! Teraz ustawa trafi do Sejmu RP.

Numer projektu:
UD477
Rodzaj dokumentu: Projekty ustaw
Typ dokumentu: D – pozostałe projekty
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
Głównym celem projektowanej ustawy jest zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych w służbie oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania, poprzez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych posiadających co najmniej 15 letni staż służby.
W odniesieniu do funkcjonariuszy służb specjalnych – ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA proponuje się dodatkowo wprowadzić świadczenie motywacyjne, które z powodzeniem funkcjonuje już w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbie Więziennej oraz Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających przyznanie dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby nadal pozostaną w służbie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości służby oraz niezakłóconego jej przebiegu. Rozwiązanie te przyczyniły się do zatrzymania w służbie funkcjonariuszy z dużym stażem, wiedzą i doświadczeniem.
Ustawa będzie miała wpływ na wzrost konkurencyjności zatrudnienia w służbach, co powinno przełożyć się na wzrost zainteresowania wstępowaniem do formacji oraz Sił Zbrojnych RP.
Proponowane zmiany w ustawach pragmatycznych służb: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa oraz Straży Marszałkowskiej, a także w ustawie o Obronie Ojczyzny, mają na celu wdrożenie odpowiednich rozwiązań finansowych, które z jednej strony promować będą doświadczenie zawodowe w służbie, z drugiej zaś zachęcać funkcjonariuszy i żołnierzy z długoletnim stażem do pozostania w służbie.
Ponadto dokonuje się zmiany w ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Zmiana polega na uchyleniu w art. 47 ust. 1 ww. ustawy począwszy od 1 stycznia 2024 roku. Art. 47 ust. 1 daje możliwość dokonywania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych – przeniesień wydatków między częściami, działami, rozdziałami środków na finansowanie świadczeń motywacyjnych funkcjonariuszy nadzorowanych formacji. Przyjęto zaś rozwiązanie, że środki na świadczenia motywacyjne są ujmowane w określonych wysokościach w rezerwie celowej i tym samym przeniesienia takie są bezprzedmiotowe. Wnioskowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ich uruchomienie z rezerw celowych odbywa się bowiem w drodze procedur określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
Mając na względzie cel projektowanych regulacji, projekt zakłada:
– wprowadzenie świadczenia za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej oraz żołnierzy zawodowych. Rozwiązanie to jest dopełnieniem dotychczasowego systemu wynagradzania doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych;
– świadczenie za długoletnią służbę będzie:
a) przysługiwało w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem, a w przypadku żołnierzy zawodowych do dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej albo wygaśnięcia stosunku służbowego;
b) gwarantowane, każdemu funkcjonariuszowi i żołnierzowi zawodowemu z piętnastoletnim stażem służby, niezależenie do innych pobieranych dodatków i świadczeń;
c) obliczane na podstawie określonego procentu uposażenia zasadniczego, początkowo w wysokość 5% po osiągnięciu 15 lat służby i z każdym kolejnym rozpoczętym rokiem służby zwiększa się o kolejny 1%, aż do wysokości 15% po 25 latach służby. Oznacza to, że uprawnienie do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu świadczenia za długoletnia służbę będzie nabywane z mocy prawa. Po 25 latach służby, gdy świadczenie to wynosić będzie 15% uposażenia zasadniczego, nie nastąpi dalszy jego wzrost, a świadczenie w kolejnych latach będzie wypłacane nadal, aż do dnia rozwiązania stosunku służbowego. Za podstawę wyliczenia wysługi lat przyjęto analogicznie jak w przypadku świadczenia motywacyjnego okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej oraz okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w ww. formacjach wymienione w art. 13 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
d) wliczane do podstawy wymiaru emerytury po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej.
e) płatne miesięcznie z góry, poprzez zastosowanie właściwych przepisów pragmatyk służbowych dotyczących wypłaty uposażenia i innych świadczeń.
– wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy służb specjalnych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
– świadczenie motywacyjne umożliwi na zasadach analogicznych jak w pozostałych służbach, przyznanie dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby nadal pozostaną w służbie. Rozwiązanie te przyczyniły się do zatrzymania w służbie funkcjonariuszy z dużym stażem, wiedzą i doświadczeniem. Proponowane rozwiązania dla funkcjonariuszy ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA, polegają na wprowadzeniu świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy posiadających wysługę powyżej 25 lat, jednakże nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy w miesięcznej kwocie 1500 zł oraz dla funkcjonariuszy tych służb posiadających wysługę powyżej 28 lat i 6 miesięcy w kwocie miesięcznej 2500 zł.
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu:
MSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu:
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM:
MSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM:
I kwartał 2023 r.

Projekt jeszcze nie jest dostępny na stronie rządowej!

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT