100 dni MSW

To już 100 dni od czasu zaprzysiężenia rządu Ewy Kopacz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również podsumowało realizację powierzonych zadań.

 

Nowa jednostka – Centralne Biuro Śledcze Policji

Od 9 października funkcjonuje Centralne Biuro śledcze Policji. Nowa jednostka zyskała większą samodzielność i zdolność do szybszego reagowania w walce z najgroźniejszymi przejawami przestępczości. Do tej pory Centralne Biuro Śledcze było komórką organizacyjną w strukturze Komendy Głównej Policji.

Modernizacja floty służb

W budżecie na 2015 r. na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano prawie 400 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami minister Teresy Piotrowskiej około 100 mln zostanie przeznaczonych na wymianę policyjnej floty. Straż Graniczna zostanie doposażona w bezzałogowe statki powietrzne, a Państwowa Straż Pożarna w nowe samochody m.in. ratowniczo-gaśnicze. W 2015 r. zostanie zakupionych ponad 1,5 tys. pojazdów dla policji za kwotę około 100 mln zł. Wśród nich będą radiowozy, samochody osobowe nieoznakowane, pojazdy z wideorejestratorami, samochody terenowe, furgony oraz motocykle. Ostatnia tak duża modernizacja policyjnych pojazdów miała miejsce w latach 2007-2010. Sprawne działanie policji wymaga jednak odpowiednich nakładów. Na lata 2014-2017 zaplanowano więc kolejną modernizację dużej części floty.

Nowe zasady naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy

W MSW trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy resortu, które mają motywować i zachęcać do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w służbie. Zmiany zasad naliczania dodatku za wysługę lat obejmą funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSW – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Przykładowo w przypadku dzielnicowego posiadającego staż służby wynoszący 30 lat, aktualnie dodatek stażowy stanowi 25 proc. uposażenia zasadniczego, co daje kwotę 552,50 zł miesięcznie, a po podwyżce dodatek ten będzie wynosił 663 zł (30 proc. uposażenia zasadniczego), tj. wzrośnie miesięcznie o 110,50 zł. Zmiany wejdą w życie w 2015 r.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Coraz więcej Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Aż 70 proc. z nas uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie – wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej. Przekonanie to umocniło się w ciągu ostatniego roku – odsetek deklarujących, że Polska jest krajem bezpiecznym, wzrósł o 6 punktów procentowych (z 64 proc. do 70 proc.). Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego również przez CBOS, wynika, że 66 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Lepiej oceniane jest tylko wojsko oraz Prezydent. Aż 90 proc. badanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. To najlepszy wynik w historii. Jednocześnie Polska na tle innych krajów UE ma jeden z najniższych odsetek mieszkańców, którym doskwiera przestępczość, przemoc lub wandalizm w okolicy zamieszkania. W zestawieniu publikowanym przez Eurostat Polska zaraz po Chorwacji (2,9%) zajmuje drugie miejsce w rankingu z oceną 6,4%. Natomiast średnia w UE za ubiegły rok wynosi 14,5%.

Podwyżki dla GOPR i TOPR

Od 1 stycznia 2015 roku ratownicy GOPR i TOPR otrzymają większe wynagrodzenie. Największy wzrost pensji odczują ci, którzy do tej pory zarabiali najmniej. Na podwyżki dla ratowników GOPR i TOPR zostanie przeznaczona łączna kwota 338 460 zł. Wyższe pensje otrzymają wszyscy etatowi ratownicy. W GOPR pracują osoby, które zarabiają minimalną pensję 1 680 zł brutto miesięcznie. Od następnego roku to właśnie ich pensje wzrosną o najwyższą kwotę. Podwyżki dla innych osób będą przyznawane proporcjonalnie do wysokości dochodów.

Przeciwdziałanie przemocy domowej

O 52 proc. wzrosła liczba zatrzymanych osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Policjanci również skuteczniej odizolowują od ofiar nietrzeźwych podejrzanych o psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad domownikami. Liczba sprawców doprowadzonych do izb wytrzeźwień wzrosła blisko o 63 proc. Łącznie funkcjonariusze przewieźli do izby wytrzeźwień lub do pomieszczeń dla zatrzymanych 20 tys. nietrzeźwych osób. Wzrosła również liczba wypełnionych przez Policję „Niebieskich Kart”. W 2014 roku (od stycznia do września) funkcjonariusze wypełnili 48 093 formularze. To o 11 634 więcej, niż w analogicznym okresie w 2013 roku.

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wyznacza kierunki antykorupcyjnych działań administracji rządowej oraz określa zasady koordynacji podejmowanych działań. Został on przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji poprzednich etapów Strategii Antykorupcyjnychoraz wniosków odnoszących się do przyczyn i skutków występowania korupcji w Polsce.

Celem głównym Programu jest ograniczenie poziomu korupcji w Polsce poprzez wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej oraz zwiększenie efektywności zwalczania korupcji. 2 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem Pani Minister Teresy Piotrowskiej.

Rządowy program „Razem bezpieczniej” na lata 2016-2020

W MSW powstał projekt założeń programu „Razem bezpieczniej” na lata 2016-2020. Będzie on kontynuacją obecnej edycji, która zakończy się w 2015 roku. Priorytetem nowego programu będzie przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im bezpieczeństwa fizycznego. Premier Ewa Kopacz w swoim expose zapowiedziała zwiększenie do 50% dofinansowania projektów na budowę bądź rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach. Ponadto zostanie położony nacisk na „aktywną” profilaktykę, poprzez m.in. promowanie we wszystkich województwach „Przystanku PaT” czy powołanie przy komendach wojewódzkich policji osób, odpowiadających za współpracę ze szkołami i kuratoriami.

Zniżki za opłaty paszportowe dla rodzin wielodzietnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od początku prac nad Kartą Dużej Rodziny aktywnie uczestniczy w działaniach wspierających rodziny wielodzietnie. Do projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej o Karcie Dużej Rodziny zgłosiło propozycję wprowadzenia ulg w opłatach paszportowych. Propozycja MSW przewiduje zwiększenie ulgi za wydawane dokumenty paszportowe dla dzieci do 75 proc. (obecnie ulga to 50 proc.), a dla rodziców w takich rodzinach proponuje się wprowadzenie nowej ulgi w wysokości 50 proc. Oznacza to, że dzieci do 13. roku życia zapłacą za paszport 15 zł, młodzież do 25. roku życia –ucząca się – zapłaci 35 zł, a rodzice -70 zł. Obecnie pełna opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Regularnie podnosi się poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Każdego miesiąca spada liczba wypadków, zabitych oraz rannych. Coraz mniej osób decyduje się także na jazdę pod wpływem alkoholu. Od początku roku do końca listopada liczba wypadków drogowych wyniosła 31 444, czyli o 1220 mniej niż w tym samym okresie w roku 2013. Łączna liczba zabitych w wypadkach drogowych od początku roku do końca listopada wynosi 2857 czyli o 198 mniej niż rok temu. Spadła także liczba ujawnionych pijanych kierowców – o 22 515.

Transport pomocy humanitarnej na Ukrainę

Państwowa Straż Pożarna odpowiadała za transport pomocy humanitarnej na wschodnią Ukrainę. Konwój składający się z 33 oznakowanych samochodów ciężarowych PSP i sześciu tirów zabrał na Ukrainę m.in. żywność, śpiwory, materace, koce, łóżka, odzież, środki czystości. Na Ukrainę pojechało 73 strażaków.

Popularność e-usług

Dużym zainteresowaniem cieszą się e-usługi przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – „Historia Pojazdu” oraz „Bezpieczny Autobus”. Z „Historii Pojazdu”, od początku jej uruchomienia (od 23 czerwca) skorzystało ponad milion użytkowników, którzy sprawdzili ponad 800 tysięcy pojazdów. Usługa skierowana jest głównie do kupujących używane samochody zarejestrowane w Polsce oraz sprzedających używane samochody, którzy chcą uwiarygodnić swoją ofertę.

Dzięki usłudze można sprawdzić m.in. czy pojazd ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy ma ważne obowiązkowe badanie techniczne, dane techniczne pojazdu, takie jak moc silnika czy rodzaj paliwa, liczbę właścicieli pojazdu oraz czy jest to osoba fizyczna czy firma lub organizacja oraz czy nie został oznaczony w ewidencji jako kradziony.

Równie popularna jest nasza druga e-usługa „Bezpieczny Autobus”. Usługa została uruchomiona 23 czerwca tego roku. Skorzystało z niej blisko 88 tysięcy użytkowników, którzy sprawdzili ponad 110 tysięcy autobusów w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wg danych z CEP w Polsce zarejestrowanych jest nieco ponad 100 tysięcy autobusów.

Dzięki bezpłatnej usłudze „Bezpieczny Autobus” sprawdzimy m.in. czy autobus ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC i posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne.

Efekty nowej ustawy o L-4 mundurowych

O ok. 30% zmniejszyła się liczba policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy BOR przebywających na L-4. O tyle samo spadła także liczba dni zwolnień lekarskich od momentu wejścia w życie nowej ustawy, czyli od 1 czerwca 2014 r.

Ustawa L-4 wprowadziła zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą – ze 100% do 80% uposażenia. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza się w całości na fundusz nagród i zapomóg dla tych funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania służbowe w zastępstwie chorych mundurowych.

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prowadzone są prace nad projektem Rządowego Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej. Program ma w założeniu umożliwić określenie i koordynację realizacji głównych obszarów polityki państwa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania tej formy przestępczości, która uznawana jest za jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Przestępczość gospodarcza powoduje najwyższe straty, wynikające z działalności przestępczej, zarówno dla budżetu państwa (np. poprzez zmniejszenie wpływów, uzyskiwanie nienależnych zwrotów, wyłudzenie dopłat), jak i sektora prywatnego

Założeniem Programu jest nie tylko zwiększenie zdolności właściwych służb, organów i instytucji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej, lecz również wspieranie mechanizmów pozwalających na ograniczania sfer aktywności przestępczej, poprzez utrudnienie działania sprawcom przestępstw lub zmniejszenie opłacalności popełniania tego rodzaju czynów zabronionych poprzez zwiększenie skuteczności odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstw. Istotnym elementem Programu będą również zadanie związane z poprawą efektywności zabezpieczania, ewidencjonowania, zarządzania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 grudnia 2014 r.

Założeniem Programu pozostaje określenie działań Państwa służących wzmocnieniu systemu antyterrorystycznego RP, a tym samym podniesieniu stanu przygotowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Jednym z zasadniczych celów opracowania tego dokumentu jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat charakteru zagrożenia, zasad zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia oraz form i środków zaangażowania Państwa w przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 został przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, we współpracy z innymi służbami, organami i instytucjami wchodzących w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, stanowiącego poziom strategiczny polskiego systemu antyterrorystycznego.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT