206 uwag do ustawy emerytalnej służb mundurowych!

Uwagi Ministra Finansów

I. Uwagi ogólne

Mając świadomość stanowiska wyrażonego w expose Prezesa Rady Ministrów poddaję pod rozwagę uwzględnienie następujących kwestii:

  • do kogo adresowany ma być nowy system, czy ewentualnie do nowego systemu nie należałoby włączyć żołnierzy i funkcjonariuszy z niskim okresem służby,
  • czy wiek uprawniający do otrzymania świadczenia emerytalnego nie należałoby podwyższyć, mając na uwadze przewidywane wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla osób objętych powszechnym systemem ubezpieczeń.

Jednocześnie uważam, że Premier w expose określił jedynie ramy jakie mają być zachowane w propozycji zmian systemu zaopatrzeniowego. W ramach poczucia sprawiedliwości społecznej zmiany wprowadzane w systemach zaopatrzeniowych i systemie powszechnym powinny być zbliżone, tak aby nie różnicować obywateli ze względu na wykonywany zawód.

W związku z powyższym proponuję:

  • aby podstawę wymiaru emerytury stanowiło uposażenie z całego okresu służby, analogicznie jak w powszechnym systemie emerytalnym,
  • obniżyć wskaźnik podstawy wymiaru, w taki sposób, aby stopa zastąpienia emerytury zbliżona była do przewidywanej w systemie powszechnym,
  • rozważenie możliwości wprowadzenia zachęt (ale nie w postaci wyższych emerytur), które skłaniałyby żołnierzy i funkcjonariuszy do wyboru nowego systemu emerytalnego.

Mając również na uwadze postulat wynikający z expose Premiera dotyczący dyscypliny finansów publicznych, przedmiotowy projekt ustawy należałoby rozszerzyć o zmiany ustaw pragmatycznych służb mundurowych: o Policji, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o Straży Granicznej, o Biurze Ochrony Rządu, o Państwowej Straży Pożarnej, o Służbie Więziennej oraz o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, polegające na wykreśleniu w ww. ustawach przepisów przyznających żołnierzom i funkcjonariuszom prawo do pobierania świadczenia w wysokości uposażenia przez okres roku po zwolnieniu ze służby, w związku z orzeczeniem przez komisję lekarską trwałej niezdolności do służby lub nabyciem prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej.

 Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT