Projekt cofnięty z powrotem do Komisji!

W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania w Sejmie, projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych trafi ponownie do Komisji Spraw Wewnętrznych.

 

Jednym z punktów 77. posiedzenia Sejmu było wczoraj drugie czytanie rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Projekt wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Przepisy regulujące funkcjonowanie komisji lekarskich podległych szefowi MSW zyskają rangę ustawową. Dotychczas kwestie te były zapisane w rozporządzeniach. Zgodnie z projektem, obecny system orzecznictwa obejmujący: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) zastąpi system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL. W miejsce obecnego zatwierdzania orzeczeń komisji wojewódzkiej przez komisję okręgową wprowadzony zostanie tryb skargowy. Ponadto projekt ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A – „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów projekt przewiduje kategorie: Z – „zdolny”, N – „niezdolny”. Nad projektem pracowali posłowie zasiadający w Komisji Spraw Wewnętrznych. Sprawozdanie z tych prac przedstawił poseł Tomasz Szymański. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania, projekt trafi ponownie do Komisji Spraw Wewnętrznych.

W drugim czytaniu posłowie zajęli się również rządowym projektem ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Projekt w kompleksowy sposób reguluje zasady ochrony pokrzywdzonych oraz świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. W tym zakresie dostosowuje polskie prawo do rozwiązań unijnych. Decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony będzie podejmować komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Decyzja ma być podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej, sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Zgodnie z projektem, przed zastosowaniem środków ochrony osoba nią objęta będzie pisemnie zobowiązywała się do przestrzegania zasad i zaleceń. Ponadto do projektu wprowadzono tzw. europejski nakaz ochrony. Ma on gwarantować osobom chronionym w chwili przeniesienia się do innego państwa członkowskiego objęcie ich w nowym miejscu zamieszkania środkami ochrony, identycznymi z tymi, którymi były objęte w poprzednim państwie. Projekt był przedmiotem prac Komisji: Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które 1 października br. wprowadziły do ustawy poprawki doprecyzowujące i legislacyjne. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Witold Pahl. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

źródło ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT