Stanowisko Prezydium NSZZP dot. ustawy emerytalnej

Stanowisko Prezydium ZG NSZZ Policjantów w sprawie zmiany ustawy emerytalnej dla służb mundurowych przyjęte na posiedzeniu w dniu 31.01.2012 r.

     S T A N O W I S K O
Prezydium ZG NSZZ Policjantów w sprawie zmiany ustawy emerytalnej dla służb mundurowych.

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 10.01.2012 roku – wersja ostateczna), zajmuje zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec tego projektu i opowiada się za odrzuceniem go w całości.
Stanowisko Prezydium ZG NSZZP jest negatywne, gdyż przedłożony projekt jest w istocie antymotywacyjny, powoduje dalszą destabilizację wojska, Policji i innych służb mundurowych, przez co de facto szkodzi bezpieczeństwu państwa.
Zdaniem Prezydium ZG NSZZ Policjantów nie do przyjęcia w projekcie są w szczególności:

– uporczywie podtrzymywany warunek równoczesnego osiągnięcia 25 lat służby i 55 lat życia dla uzyskania pierwszych uprawnień emerytalnych ( w opinii Związku powinno to być 25 lat służby i 50 lat życia, bądź 25 lat służby, bez określania limitu wieku);

– brak zapisu o progresywnym wzroście dodatku za wysługę lat do wysokości 35% po 35 latach służby (zapis ten został przyjęty przez zespół rządowo-związkowy i bez wątpienia zachęcałby do dłuższego pozostawania w służbie);

– propozycja wykreślenia art.69 ustawy o Policji mówiącego o tym, iż Policjant po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury policyjnej (wykreślenie tego artykułu rodzi obawy, że w przyszłości z obowiązującej ustawy emerytalnej z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… mogłyby zostać wykreślone art. 15 i 15a i w konsekwencji wszyscy funkcjonariusze mogliby zostać włączeni do nowego systemu).

– pozostawienie w ustawie o Policji art. 41 ust.2 pkt 4 dotyczącego możliwości zwalniania policjanta ze służby z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, który jest dyskryminujący i sprzeczny z ideą zmiany ustawy, mającej w założeniu promować dłuższą służbę.

– projektowana nowelizacja w art. 18 e ust.2 nie uwzględnia podwyższania emerytury dla funkcjonariuszy pełniących służbę w warunkach szczególnych, o których traktuje obowiązujący przepis art. 15 ust. 2.

W opinii Prezydium ZG NSZZ Policjantów przedłożony projekt jest niespójny i niedopracowany warsztatowo, co dziwi biorąc pod uwagę prowadzone przez ponad rok negocjacje w sprawie zmian systemu emerytalnego dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

Oficjalną opinię do projektu przedstawi Zarząd Główny NSZZ Policjantów w trybie i terminie określonym w ustawie o związkach zawodowych.


Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Antoni DUDA

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT