„Stary” wzór munduru będzie obowiązywał do końca 2014′

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje nowelizacja Rozporządzenia MSWiA w sprawie umundurowania policjantów. Zmiana dotyczy wydłużenia do końca 2014 roku okresu przejściowego, w którym dopuszcza się noszenie wzorów „nowego” i „starego” umundurowania służbowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianie uległa treść § 54. Wyliczenie zawarte w tym przepisie pozostaje bez zmian, wydłużono natomiast do 31 grudnia 2014 roku możliwość noszenia elementów umundurowania wymienionych w tym paragrafie. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz. 1483

Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 17 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. Nr 70, poz. 372 i Nr 175, poz. 1047) w § 54 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2014 r. dopuszcza się noszenie przez policjantów:”.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT