Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

W KGP trwają prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Nowy akt prawny ma uzupełniać, doprecyzowywać i ujednolicać przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 18 października 2001 r. Ma także dostosować jego przepisy do uregulowań wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Doprecyzowanie pojęć

Po pierwsze projekt przewiduje kilka zmian w definicji użytych w rozporządzeniu pojęć. I tak termin „przełożony właściwy w sprawach osobowych”, który obecnie odsyłała do art. 32 ust. 1 ustawy o Policji ,autorzy projektu proponują zastąpić definicją wprowadzającą katalog przełożonych. Modyfikacji ma ulec też pojęcie „jednostka organizacyjna Policji”, przede wszystkim poprzez dodanie do niej „instytutu badawczego”, a definicja „kierownika komórki organizacyjnej” – poprzez usunięcie z niej nieistniejących aktualnie stanowisk „dyrektora inspektoratu (laboratorium)”, „naczelnika inspektoratu (laboratorium)”, „naczelnika sekcji”, „dyrektora biblioteki” oraz „ kierownika biblioteki”.Wprowadza się też definicję pojęcia „pora nocna” oraz „służba w porze nocnej”, w których określa się, że pora nocna to czas od godziny 22:00 do 6:00, a służba w porze nocnej to służba pełniona co najmniej przez 4 godziny w porze nocnej.
Służba w porze nocnej, niedziele i święta
Zgodnie z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem w zmianowym rozkładzie czasu służby, po 8 godzinach służby policjantowi udzielało się co najmniej 10 godzin czasu wolnego. Po pięciu kolejnych służbach pełnionych w porze nocnej policjantowi udziela się 48 godzin czasu wolnego. W projekcie proponuje się wydłużenie z 10 do co najmniej 11 godzin czasu wolnego obligatoryjnie udzielanego policjantowi po 8 godzinach służby pełnionej w zmianowym rozkładzie czasu służby, na zmiany trwające po 8 godzin, przy czym w przypadku pełnienia służby w porze nocnej udzielany czas wolny wydłuża się do co najmniej 12 godzin.
Obecnie po 12 godzinach służby policjantowi udziela się 24 godziny czasu wolnego, a jeżeli pełnił służbę w porze nocnej – 48 godzin czasu wolnego. Autorzy projektu nowelizowanego rozporządzenia proponują, by zrezygnować z obligatoryjnego udzielania policjantom 24 godzin czasu wolnego po 12 godzinach służby pełnionej poza porą nocną, na rzecz obligatoryjnego udzielania co najmniej 12 godzin czasu wolnego po takiej służbie. Wprowadza się przy tym obowiązek udzielania policjantom co najmniej 24 godzin czasu wolnego po trzech kolejnych dwunastogodzinnych służbach pełnionych poza porą nocną.
Tego rodzaju zmiany uwzględniają standardy obowiązującego w Unii Europejskiej, a ponadto mają stworzyć policjantom możliwości dłuższego wypoczynku po zwiększonym obciążeniu, jakim jest pełnienie służby w porze nocnej. Mają też ułatwić proces planowania służby z jednoczesnym zachowaniem prawa policjanta do wypoczynku w wymiarze odpowiednim do czasu służby.
Nowe rozporządzenie przewiduje dodanie w § 4 ust. 4a i 5a, w którychokreśla się limit służb w porze nocnej, pozwalający na pełnienie maksymalnie 8 służb 12-godzinnych albo 10 służb 8-godzinnych w miesiącu. Ma to zapobiec nadmiernemu obciążeniu policjantów służbami w porze nocnej. Jednocześnie, z uwagi na szczególny charakter zadań realizowanych przez Policję, dopuszcza się możliwość przekroczenia wprowadzonego limitu, gdy jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami służby oraz gdy nieobecność policjanta spowodowałaby poważne zakłócenie organizacji służby na stanowiskach, na których wymagane jest pełnienie służby w sposób ciągły.
Poprzez dodanie § 4 ust. 9 wprowadza się gwarancję udzielenia policjantom pełniącym służbę w niedzielę co najmniej raz na trzy tygodnie wolnej od służby niedzieli łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem.
Dotychczas ze służby w porze nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 oraz w niedziele i święta zwolnione były kobiety w ciąży i policjanci będący jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat ośmiu lub osoby wymagającej stałej opieki. Projekt rozszerza ten katalog o jednego z rodziców, o ile z uprawnienia tego nie korzysta drugi rodzic lub opiekun wykonujący pracę lub służbę w porze nocnej, w niedziele i święta oraz o kobietę karmiącą dziecko piersią.
Przedłużenie czasu służby
Poprzez zmianę treści § 8 ust. 2 proponuje sięrozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wydania polecenia dotyczącego przedłużenia czasu służby policjanta. Przyznanie takiego uprawnienia również dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, ma na celu zapewnienie sprawniejszego wydawania odpowiednich dyspozycji w przypadku zaistnienia konieczności przedłużenia czasu służby policjanta. Jednocześnie za wystarczające uznano zawiadamianie o wydanym poleceniu, dotyczącym przedłużenia czasu służby policjanta, kierownika jednostki organizacyjnej Policji, a w Komendzie Głównej Policji – dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej, zamiast przełożonego właściwego w sprawach osobowych.
Ewidencjonowanie czasu służby
W projekcie doprecyzowuje się przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania czasu służby policjantów poprzez wskazanie, jakie informacje powinna w szczególności zawierać ewidencja czasu służby policjantów. Wprowadza się obowiązek umieszczania w ewidencji informacji o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie, a także informowania w ewidencji o pełnionych dyżurach domowych oraz służbie pełnionej w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym. Wprowadza się możliwość prowadzenia ewidencji czasu służby w formie elektronicznej pod warunkiem zachowania możliwości kontroli prawa dostępu do danych (mającej umożliwić stwierdzenie kto i w jakim zakresie jest uprawniony do dostępu do danych) oraz niezwłocznego ich odczytu i wydruku w całości lub w części.
Dyżur domowy
Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem policjant może pełnić dyżur domowy nie więcej niż cztery razy w miesiącu, nie więcej niż raz w niedzielę lub święto. Czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 16 godzin, a czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu łącznie 48 godzin. Poprzez zmianę brzmienia § 14 ust. 2 i 3 planuje się zwiększenie wymiaru dyżurów domowych poprzez wprowadzenie możliwości pełnienia tego dyżuru w wymiarze nie przekraczającym 24 godzin, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że w dniu, w którym policjant pełni służbę czas dyżuru nie może przekroczyć 16 godzin. Doprecyzowuje się także obowiązki policjanta w czasie dyżuru domowego wskazując, że policjant jest obowiązany do umożliwienia nawiązania z nim kontaktu przez kierownika komórki organizacyjnej bądź inną osobę do tego uprawnioną oraz zachowania gotowości do natychmiastowego stawiennictwa w miejscu pełnienia służby. Do tej pory w czasie dyżuru domowego policjant miał przebywać w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z kierownikiem komórki organizacyjnej.
źródło: policja.pl

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT