Wnioski Ministra Finansów do projektu L-4

Wnioski Ministra Finansów do projektu L-4„Nie ma uzasadnienia, aby środki finansowe pochodzące z ograniczenia uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich przeznaczane były tylko na fundusz nagród i zapomóg dla tych, którzy będą wykonywać zajęcia służbowe, w zastępstwie nieobecnych z powodu choroby” – pisze w uwagach do projektu Minister Finansów.

Poniżej przedstawiamy pismo zawierające uwagi, jakie w toku uzgodnień resortowych zgłosił do projektu obniżenia L-4 w dniu 22 października br. Minister Finansów. Posiedzenie Rady Ministrów odbyło się w dniu 24 października 2012′. Czekamy na zamieszczenie projektu przyjętego przez Radę Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej. Na razie znamy tylko projekt z 9 października, do którego właśnie zgłosił swoje uwagi Minister Finansów.

 

Warszawa, dnia 22 października 2012 r.

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER FINANSÓW

WU1/0310/549(394,479,495,524)/JQW/12/3923BMI8R

 

Pan Maciej Berek

Sekretarz Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z przesłanym przy piśmie z dnia 17 października 2012 r. Nr RM-1O-104-12 projektem założeń ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw oraz Tabelą rozbieżności do projektu założeń ustawy uprzejmie informuję, iż podtrzymuję następujące uwagi zgłoszone na Komitet Rady Ministrów.

1. Biorąc pod uwagę kompleksowość przedstawionych w projekcie założeń rozwiązań oraz fakt, iż są to zmiany systemowe, przedstawiony projekt założeń należy uzupełnić o regulacje pozwalające na objęcie proponowanymi rozwiązaniami także Sędziów i prokuratorów.

Zgodnie bowiem z art. 51 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz. U z 2008 r. Nr 7. poz. 39 z późn. zm.) w okresie nieobecności z powodu choroby, prokurator otrzymuje wynagrodzenie, nie dłużej jednak niż przez okres roku. Natomiast zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 Lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.), oraz z art. 45 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U Nr 240, poz. 2052 z póżn. zm.) w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje wynagrodzenie nie dłużej jednak niż przez okres roku. w związku z powyższym zasadnym jest, aby przy wprowadzaniu zmian dotyczących zasad zmniejszenia wynagrodzenia przebywających na zwolnieniach lekarskich ze 100% do 80% funkcjonariuszy służb mundurowych, nie utrzymywać odmiennych preferencyjnych zasad

pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego dla wąskiej grupy sędziów i prokuratorów i w celu ujednolicenia systemu objąć proponowanym rozwiązaniem również te grupy zawodowe.

2. Nie ma uzasadnienia, aby środki finansowe pochodzące z ograniczenia uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich przeznaczane były tylko na fundusz nagród i zapomóg dla tych, którzy będą wykonywać zajęcia służbowe, w zastępstwie nieobecnych z powodu choroby. Działanie takie jest nieracjonalne, nie wpłynie to również na zakładaną optymalizację wydatków na uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy. Środki zaoszczędzone na uposażeniach funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich powinny być także przeznaczane na inne wydatki bieżące/majątkowe.

3. Ponadto nadal projekt nie uwzględnia obniżenia podstawy wymiaru emerytury i renty w związku ze zwolnieniem lekarskim. Proponuję, aby w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowiło 80% uposażenia, bądź w zależności od tego co będzie korzystniejsze dla funkcjonariusza i żołnierza średnie uposażenie należne z ostatnich 3 lat pełnienia służby. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń emerytalnych i rentowych powinno się uwzględniać obniżoną wysokość uposażenia oraz obniżoną wysokość nagrody rocznej funkcjonariuszy i żołnierzy, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie powszechnym. Celem przedmiotowej nowelizacji jest ujednolicenie prawa, nie ma więc uzasadnienia dla tworzenia nowych odstępstw. A zatem, w konsekwencji zmiany wymaga treść pkt 12 na str. 9 – zmiana polegałaby na wykreśleniu z treści tego punktu wyrazu „nie”.

Niezbędna byłaby również zmiana tekstu na str. 16 założeń dotycząca podstawy wymiaru świadczeń emerytalnych w związku z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich. Niezależnie od powyższego zasada obniżenia podstawy wymiaru emerytury za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim powinna dotyczyć również osób wstępujących do służby po 31 grudnia 2012 r.

Ze względu na odmienny system emerytalny dla funkcjonariuszy Służby Celnej należałoby uzupełnić projekt założeń o postanowienia dotyczące konieczności dokonania zmian zapisów w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r .. Nr 205. poz. 1585, z póżn. zm.), polegających na opłacaniu składki emerytalnej ponoszonej przez pracodawcą w przypadku otrzymywanego przez funkcjonariusza celnego obniżonego uposażenia za okres zwolnienia lekarskiego, tak aby w konsekwencji wysokość środków przekazywanych na konto emerytalne funkcjonariusza za okres zwolnienia lekarskiego nie była niższa, niż za okres pełnienia służby. Koszty związane ze zwiększeniem stopy procentowej składki emerytalnej ponoszonej przez pracodawcę należałoby pokryć z oszczędności uzyskanych wskutek zmniejszenia uposażeń za okres choroby. Dopiero pozostała część uzyskanych środków finansowych zostanie przekazana na fundusz nagród za szczególne osiągnięcia dla funkcjonariuszy celnych.

 

Z poważaniem

 

Z upoważnienia Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu

/-/ Wojciech Kowalczyk

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT