ZG NSZZP: projekt zmiany ustawy o Policji .

Na posiedzeniu W dniu 27 czerwca 2012′ ZG NSZZ Policjantów podjął uchwałę, która zawiera projekt zmiany ustawy o Policji. ZG NSZZ Policjantów skieruje w tej sprawie stosowne wystąpienie do Prezydenta RP.

 

ZZ-433/2012

UCHWAŁA nr 220/V/2012

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

 

Zarząd Główny NSZZ Policjantów akceptuje skierowanie do Prezydenta RP wniosku o dokonanie następujących zmian w ustawie o Policji:

 

– art. 13 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Art. 13.1. Koszty związane z funkcjonowaniem Policji w wysokości co najmniej 0,8 % PKB są pokrywane z budżetu państwa.”

– art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Art.33. 1. Czasem służby policjanta jest czas, w którym policjant pozostaje w dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osoby przez niego upoważnionej na terenie działania macierzystej jednostki organizacyjnej Policji albo w innym miejscu wyznaczonym przez tego przełożonego.”

– Art. 37 otrzymuje brzmienie: „Art. 37. Policjantowi można powierzyć w formie decyzji administracyjnej pełnienie obowiązków na innym stanowisku w tej samej miejscowości na czas nieprzekraczający 12 miesięcy; w takim przypadku uposażenie policjanta nie może być obniżone.”

– W art. 41 ust.2 skreśla się pkt 7.

– w art. 41 ust.2 skreśla się pkt 9,

– w art. 66 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Policjantowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia o czyn popełniony w związku z wykonywaniem czynności służbowych.”

– Dodaje się art.69 w brzmieniu: „Art.69.1. Policjant po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury policyjnej, z wyjątkiem funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 roku, do których mają zastosowanie przepisy rozdziału 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…

2. Policjant, który stał się inwalidą, jest uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej.

3. Członkowie rodzin po zmarłych policjantach są uprawnieni do policyjnej renty rodzinnej.

Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1 – 3 normują przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.”

– Art. 99 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika inflacji określa ustawa budżetowa.”

– Art. 104 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Na stanowiskach innych niż wymienione w ust. 2 policjant za należyte wykonywanie obowiązków służbowych otrzymuje dodatek służbowy.”

– Po art. 112 dodaje się art. 112 a w brzmieniu:

1. Policjant za każdą godzinę służby pełnionej ponad normę określoną w art. 33 ust.2 może według swojego wyboru zamiast czasu wolnego od służby otrzymać rekompensatę pieniężną ww wysokości 1/170 przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego policjantów wraz z dodatkami o charakterze stałym, ustalonego za czerwiec roku ubiegłego i ogłoszonego przez KGP w Dzienniku Urzędowym KGP.

2. Rekompensatę, o której mowa w ust.1 wypłaca się na wniosek policjanta składany po upływie danego okresu rozliczeniowego.

3. W przypadku policjanta zwalnianego ze służby rekompensatę pieniężną za służbę pełnioną ponad normę określoną w art. 33 ust.2 wypłaca się z urzędu.

– Proponuje się dokonanie zasadniczych zmian w rozdziale 10 ustawy o Policji mówiącym o odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej policjantów, w kierunku odejścia od decyzji podejmowanych jednoosobowo na rzecz rozstrzygnięć kolegialnych na wzór istniejących w przeszłości sądów koleżeńskich jednak z innym zakresem odpowiedzialności.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT